Human Communication Studies

ÚVSK SAV, v. v. i. vydáva aj neperiodický rad monotematických knižných publikácií HUMAN COMMUNICATION STUDIES.