Psychológia

odbor Psychológia zdravia

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV, v. v. i.

Garantka štud. programu na FSEV UK: Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, CSc.

Garant SAV: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Školitelia za ÚVSK SAV, v. v. i.:

DÁTUMY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

 • pre prvé kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2024
 • pre druhé kolo prijímacieho konania do 15. augusta 2024

Pred podaním prihlášky odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku, ktorí danú tému vypísali, v záujme vypracovania kvalitného projektu dizertačnej práce.

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia majú zabezpečené trojročné štipendium vo výške 1 025,00 €/mesiac (1 194,00 €/mesiac po absolvovaní dizertačnej skúšky).

Pozrite si podmienky prijímacieho konania na FSEV UK a smernicu o organizácii doktorandského štúdia Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Témy dizertačných prác na ak. rok 2024/2025 vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV, v. v. i.:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. / bianchi@savba.sk

 • Extimácia pri rozvoji zdravej intimity
 • Individuálne zvládanie r odovej rovnosti a psychologické zdravie žien

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. / barbara.lasticova@savba.sk

 • Úloha sociálnych noriem, medziskupinového kontaktu a sociálnych identít pri formovaní solidarity v prospech znevýhodnených skupín

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. / miroslav.popper@savba.sk

 • Aktérstvo a reziliencia jednorodičovských slovenských rodín
 • Aktérstvo a reziliencia jednorodičovských ukrajinských rodín žijúcich na Slovensku

Mgr. Kamila Urban, PhD. / kamila.urban@savba.sk

 • Metakognitívna intervencia zameraná na zlepšenie komplexného riešenia problémov

Podrobné zadania tém na ak. rok 2024/2025 najdete tu.

Profil absolventa PhD. štúdia

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií.

Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch: oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú sú hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

 • príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;
 • tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
 • expertízna a analytická činnosť;
 • publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
 • pedagogické a poradenské pôsobenie;
 • reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
 • schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.

Viac informácii: