Doktorandky a doktorandi

Denné štúdium

1. ročník:

Profilová fotografia
Mgr. Teodora Savić
Školiteľka:Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zameranie:Psychológia zdravia
Téma:Solidarita v kontexte spoločenských kríz
Forma štúdia:denná
Študovala pedagogickú psychológiu na Fakulte médií a komunikácie Univerzity Singidunum v Belehrade a kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Profilová fotografia
Mgr. Matúš Brziak
Školiteľka:Mgr. Kamila Urban, PhD.
Zameranie:Psychológia zdravia
Téma:Využitie fenomenologických rozhovorov na prehĺbenie porozumenia autoregulovaného učenia
Forma štúdia:denná
Magisterský titul získal v odbore Kognitívna veda na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky UK. Väčšinu magisterského štúdia sa venoval teoretický a kvalitatívnym prístupom vo fenomenológii, a extenzívne spolupracoval s výskumníkmi na Ľubľanskej Univerzite v Slovinsku. V svojej dizertačnej práci na tému “The sense of self and its relation to anxiety“ formou fenomenologických rozhovorov skúmal ako prežívanie úzkosti ovplyvňuje pocit samého seba. V súčasnosti sa venuje multidisciplinárnemu prepojeniu medzi fenomenológiou a seba-regulovaným učením a metakogníciou. Cieľ jeho doktorandskej práce je skúmať ako sa dá obohatiť porozumenie seba-regulovaného učenia pomocou kvalitatívnych prístupov vo fenomenológii.

3. ročník:

Profilová fotografia
Mgr. Andrea Čierna
Školiteľ:doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zameranie:Psychológia zdravia
Téma:Transformácia a transmutácia intimity a jej vzťah ku kapacite pre zdravý sex
Forma štúdia:denná
Absolventka predprimárnej a primárnej pedagogiky na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala diskurzu o sexualite u detí v mladšom školskom veku. V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí intimita, zdravá sexualita a sexuálna výchova.
Profilová fotografia
Mgr. Miroslava Žilinská
Školiteľ:doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zameranie:Psychológia zdravia
Téma:Hľadanie a konštruovanie hranice medzi chceným a nechceným v sexe v kontexte naratívneho prežívania vlastného ja a sebavedomia mladých žien
Forma štúdia:denná
Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a Trnavskej univerzite v Trnave. Zároveň absolvovala ročné MA štúdium gender studies na Central European University v Budapešti. Takmer 10 rokov pôsobila v oblasti terénnej sociálnej práce a drogovej problematiky ako psychologička a projektová manažérka v OZ Odyseus. Má skúsenosti v sfére školskej a klinickej psychológie, dobrovoľníctve, ako externá hodnotiteľka projektov, konzultanka a lektorka v mimovládnej organizácii PDCS. V praxi sa zaujíma o hodnotové konflikty, participáciu a prácu s krízou v rôznych podobách. Od jesene 2020 je dennou študentkou doktorandského programu sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Aktuálne sa tiež podieľa na implementácii projektu H2020 – ATHENA, ktorého cieľom je príprava plánu rodovej rovnosti pre SAV v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami z EÚ. Vo voľnom čase sa venuje psychologickým aspektom klimatickej krízy.

Absolventky a absolventi doktorandského štúdia:

Profilová fotografia
Mgr. Mária Šuľová, PhD.
Školiteľ:doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Zameranie:Psychológia zdravia
Téma:Náhradné materstvo: psychosociálne a etické konzekvencie
Forma štúdia:denná
Absolventka sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala postojom, percepcii a faktorom, ktoré vplývajú na akceptáciu neznámych technológií spoločnosťou. Absolvovala doktorandské štúdium programu sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí náhradné materstvo, rodičovstvo či postoje a dilemy ľudí, ktorí nemôžu mať deti.
Profilová fotografia
Mgr. Henrieta Ševčíková, PhD.
Školiteľka:Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zameranie:Psychológia zdravia
Téma:Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte
Forma štúdia:denná
Absolventka sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa venovala rozhodovaniu študentov, sociálnym vplyvom pri výbere vysokej školy, štruktúre nadania učiteľov a študentov pedagogiky. Počas vysokej školy pracovala viac ako tri roky v oblasti politiky, konkrétne pre koaličnú politickú stranu, kde sa venovala politickým ale i sociálnym témam a problematikám. Absolvovala doktorandské štúdium programu sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Okrem toho pracuje ako psychologička na dvoch pracoviskách - v ordinácii klinického psychológa a v Komunitnom centre Kopčany - Ulita o.z. V súčasnosti je tiež frekventantkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v rámci Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie. Oblasti jej záujmu sú stereotypy, sociálna zmena, psychické poruchy a poruchy správania, medziskupinové vzťahy - konkrétne medziskupinové vzťahy v školskom prostredí a problematika znevýhodnených skupín v súčasnom sociálnom a normatívnom kontexte na Slovensku.
Profilová fotografia
Mgr. Dóra Bélan, PhD.
Školiteľ:doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Zameranie:Sociálna a pracovná psychológia
Téma:Hypotéza priameho kontaktu verzus Teória medziskupinovej hrozby
Forma štúdia:denná
Absolventka sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala postojom, predsudkom a vzťahom slovenskej majority a maďarskej minority na Slovensku. Absolvovala doktorandské štúdium programu sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Po ukončení štúdia pracuje na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (sekcia národnostného a celoživotného vzdelávania).
Profilová fotografia
Mgr. Denisa Derevjaniková, PhD.
Školiteľ:doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zameranie:Sociálna a pracovná psychológia
Téma:Identifikácia motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie
Forma štúdia:denná
Vyštudovala magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala doktorandské štúdium programu sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala identifikácii motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie. Od roku 2020 je kandidátkou v psychoterapeutickom výcviku v Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP) a v súčasnosti v svojej psychoanalyticky orientovanej praxi pracuje pod odbornou supervíziou.
Profilová fotografia
Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.
Školiteľka:Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zameranie:Sociálna a pracovná psychológia
Téma:Sociálno-normatívny prístup k medziskupinovým postojom u adolescentov
Forma štúdia:denná
Vyštudovala sociálnu a pracovnú psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. získala štipendium Š. Swartza v rámci postdoktorandského programu Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka na ÚVSK SAV, v. v. i. a odborná asistentka v Centre pre kognítivnu vedu FMFI UK. Jej oblasti záujmu sú sociálna a politická psychológia, medziskupinové vzťahy, predsudky, stereotypy a sociálna kognícia.
Profilová fotografia
Mgr. Nikola Kallová, PhD.
Školiteľ:prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Šťastie ako faktor, sprievodný znak a cieľ vzdelávania
Forma štúdia:denná
Cieľom výskumu Nikoly Kallovej je prehĺbiť interdisciplinárnu diskusiu o témach šťastia a kvality života, najmä o filozoficko-pedagogických témach šťastia vo vzťahu k vzdelávaniu a sociálno-psychologických témam vzťahovej kvality. Po vysokoškolskom štúdiu filozofie pokračovala v doktorandskom štúdiu s interdisciplinárnym zameraním na pedagogiku a filozofiu výchovy. V súčasnosti sa zameriava na kvalitatívny empirický výskum romantických vzťahov so zameraním na vzťahmi navodené učenie. Počas svojho akademického pôsobenia absolvovala dva trojmesačné pobyty na katedre filozofie v New Haven (Connecticut, USA) a na katedre pedagogickej psychológie v Pretórii (Juhoafrická republika). Je tiež výkonnou redaktorkou transdisciplinárneho vedeckého časopisu Human Affairs.
Profilová fotografia
Mgr. Kristína Blažeková, PhD.
Školiteľka:prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Mediálna gramotnosť v prevencii negatívnych dôsledkov sociálnych médií
Forma štúdia:denná
Mgr. Kristína Blažeková vyštudovala poradenskú a klinickú psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V záverečnej práci sa venovala normatívnym presvedčeniam ako prediktorom rizikového správania v prostredí internetu. Pracovala v centrách psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venovala psychologickej diagnostike a poradenstvu. Absolvovala doktorandské študium školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v CPPPaP Nitra a participuje na projekte zvolsi.info. Jej oblasti záujmu sú kritické myslenie, nové médiá, sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a online propaganda.
Profilová fotografia
Mgr. Michaela Bartušová, PhD.
Školiteľ:doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Deliberatívna demokracia a prax školy
Forma štúdia:denná
Je absolventkou politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas magisterského štúdia absolvovala stáž v oblasti verejnej správy. Absolvovala doktorandské študium školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. V dizertačnej práci sa venovala využitiu modelu deliberatívnej demokracie v školskom prostredí. V súčastnosti pôsobí v kancelárii primátorky mesta Prievidza.
Profilová fotografia
Mgr. Simona Oľhová, PhD.
Školiteľka:Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Možnosti nepriameho kontaktu pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom prostredí
Forma štúdia:denná
Absolvovala magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V záverečnej práci sa zaoberala porušovaním sociálnych noriem v kontexte strednej školy. Absolvovala doktorandské študium školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., v rámci ktorého bola na výskumnej mobilite na Univerzite v Modene v Taliansku. Ako tímlíderka pre popularizáciu vedy v skupine Mladí vedci SAV založila podujatie Science Slam SAV, ktoré populárnou formou predstavuje výskumy mladých vedcov a vedkýň. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Ostravskej univerzite v Ostrave.
Profilová fotografia
Mgr. Romana Sládeková, PhD.
Školiteľ:prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Paralely a diferencie v podpore vzdelávania v rómskych komunitách európskych krajín a v chudobných lokalitách rozvojových častí sveta
Forma štúdia:denná
Vyštudovala sociálnu antropológiu a publicistiku na Viedenskej univerzite. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým kultúrnym identitám etnických menšín, ich mediálnej reprezentácii a sociálnej inklúzii do majoritnej spoločnosti.
Pracovala v mimovládnej rozvojovej organizácii Člověk v tísni Slovensko na pozícii terénny výskumník a projektový manažér v oblasti migrácie a menšín. Momentálne pôsobí ako koordinátor vzdelávania pre firemný sektor. Absolvovala doktorandské študium školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Profilová fotografia
Mgr. Kamila Urban, PhD.
Školiteľka:prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Metakognitívna regulácia riešenia kognitívnych úloh u detí predškolského veku
Forma štúdia:denná
Absolvovala magisterské štúdium psychológie, spolu s doplňujúcim pedagogickým štúdiom, na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výskumu sa venovala vývinu detí v predškolskom období so zameraním na kognitívny vývin. Absolvovala denné štúdium doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Počas doktorandského štúdia absolvovala výskumnú stáž v Centre for cognition, learning and memory na University of Bern vo Švajčiarsku. Okrem toho pracovala ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči s deťmi v ranom veku, kde sa venovala diferenciálnej diagnostike kognitívnych schopností pri poruchách reči a s deťmi a rodičmi v Different Coaching. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala Schwarzovo štipendium a pokračovala na ÚVSK na post-doktorandskom mieste.
Profilová fotografia
Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Školiteľ:doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Realita dekonštrukcie rodových stereotypov v škole
Forma štúdia:denná
Absolventka psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér týkajúcich sa sexuálnych menšín. Riešeným projektom dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie stereotypov predovšetkým v oblasti rodovej identity. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia. Momentálne pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a zaoberá sa LGBTQ+ justice.
Profilová fotografia
Mgr. Jana Turčeková, PhD.
Školiteľ:prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Realita dekonštrukcie rodových stereotypov v škole
Forma štúdia:denná
Ukončila štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Počas magisterského štúdia absolvovala odborné stáže na MŠVVaŠ SR, NR SR. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave, OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej. Zaujíma sa o oblasť mládežníckej politiky, možnosťami zapojenia mladých ľudí k občianskej participácií, medzinárodnými politickými vzťahmi v nadväznosti na štruktúry EÚ. Absolvovala doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so školiacim pracoviskom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. v Bratislave a pôsobí na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave.
Profilová fotografia
Mgr. Jozef Benyak, PhD.
Školiteľka:prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Informačná gramotnosť v podmienkach primárneho vzdelávania
Forma štúdia:denná
Vyštudoval predškolskú a elementárnu pedagogiku a v nadväznosti učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil najprv ako dobrovoľník a neskôr ako vychovávateľ v Diecéznom centre voľného času vo Važci a ako učiteľ na Súkromnej základnej škole v Ružomberku. Po úspešnom absolvovaní denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. pracuje ako odborný asistent na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Profilová fotografia
Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
Školiteľ:prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Pedagogická a rodičovská rola učiteľov v školskom a mimoškolskom prostredí
Forma štúdia:denná
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V záverečných prácach sa venovala problematike rodovej roly. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila ako psychologička v Cente pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku a neskôr v Senci, kde sa venovala prevencií sociálno-patologických javov, individuálnej diagnostike detí a poradenstvu žiakom, rodičom a pedagógom. Po úspešnom ukončení denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave (so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied) získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV, v. v. i. ako výskumná pracovníčka a vedecká tajomníčka. Je členkou občianskych združení Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a OZ Prevencia AD. Jej oblasti záujmu sú rodové roly, učiteľská a rodičovská rola, vzdelávanie pedagógov, sexuálna výchova, inkluzívna pedagogika.
Profilová fotografia
Mgr. Estera Kӧvérová, PhD.
Školiteľ:doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Postoje Rómov k stredoškolskému vzdelaniu a ich reálne možnosti štúdia na stredných školách
Forma štúdia:denná
Vyštudovala psychológiu v kombinácii s občianskou a etickou náukou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Učila ako externá pracovníčka na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove predmety ako Rodová rovnosť, rovnosť šancí a antidiskriminácia a Sociálna práca s ohrozenou mládežou. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v súčasnosti pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice, prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave ako odborná asistentka, a ako dobrovoľná asistentka sa venuje hipoterapii.
Profilová fotografia
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
Školiteľ:prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
Zameranie:Školská pedagogika
Téma:Idea školy v pedagogike a filozofii Johna Deweyho
Forma štúdia:denná
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a história. Po ukončení magisterského štúdia pracovala ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. Bola študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom bol Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Pod odborným vedením prof. Višňovského sa venovala vo svojej dizertačnej práci na filozofiu edukácie – najmä na filozofický a pedagogický odkaz amerického filozofa Johna Deweyho. V roku 2014 sa zúčastnila letného študijného pobytu v University of Chicago Laboratory Schools. V súčasnosti pracuje na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, kde úspešne vedie svojich študentov.