Národné projekty

Aktuálne

Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup
Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0102/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD., Prošek Tomáš, Ph.D., Mgr. Ševčíková Henrieta
Anotácia: Spoločenské krízy môžu viesť k prejavom solidarity, ale aj prehĺbiť rozdiely medzi zvýhodnenými aznevýhodnenými skupinami a zhoršiť medziskupinové  vzťahy v dôsledku zvýšenia medziskupinovej hrozby.Cieľom projektu je preskúmať čo facilituje a čo inhibuje solidaritu v prospech rôznych spoločenských skupín.Kým medziskupinový kontakt môže viesť k zvýšeniu solidarity v prospech znevýhodnených skup n a inšpirovaťzvýhodnené  skupiny k tomu, aby konali ako ich “spojenci v prospech sociálnej zmeny”, medziskupinová harmónia vyplývajúca z pozitívneho kontaktu môže inhibovať kolektívnu akciu u znevýhodnených skupín. Nadruhej strane, ospravedlňovanie systému môže tak u zvýhodnených ako aj u znevýhodnených skupín inhibovaťparticipáciu na kolektívnej akcii spochybňujúcej systém. Projekt vychádza zo SIMCA modelu kolektívnej akcie,Teórie medziskupinového kontaktu a Teórie ospravedlňovania systému. Prostredníctvom zmiešanéhovýskumného prístupu preskáma antecedenty a prejavy solidarity voči Rómom a imigrantom
Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0026/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Urban Kamila, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Petrová Zuzana doc., PhDr. PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je sledovanie dlhodobých efektov novej koncepcie predprimárneho jazykového vzdelávania navývin viacerých indikátorov jazykových schopností. V centre pozornosti budú jazykovo-kognitívne prekurzoryúspešného vývinu čitateľskej gramotnosti v interakcii s nonkognitívnymi faktormi, sledované v kontinuite odpredškolského po mladší školský vek so špecifickým zameraním na viaceré charakteristiky a parametre kvalityintervencie v prostredí rodiny a materskej školy. Tie budú v projekte reprezentované úrovňou implementácieŠtátneho vzdelávacieho programu, socio-ekonomickým statusom rodiny, modelovaním kognitívne,metakognitívne a nonkognitívne stimulujúceho on-line prostredia adaptáciou existujúcich modulov.Metodologicky sa v projekte uplatnia komparácie špecifických výskumných vzoriek s viacerými referenčnýmiskupinami sledovanými v r. 2016-2019. Skúmanie dlhodobých efektov socioekonomického statusu rodiny budedoplnené o sekundárne analýzy relevantných dát z projektov PIRLS a PISA.
Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi
Family constellations involving biological and non-biological children
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0035/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Hargašová Lucia, PhD., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., Mgr. Očenášová Zuzana, PhD., Mgr. Šuľová Mária
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie „zmiešaných“ rodinných konštelácií skladajúcich sa z biologicky a nebiologicky príbuzných rodinných príslušníkov. Jeho intenciou je zaoberať sa rodičovstvami pozostávajúcimi z viac ako dvoch rodičov, čo znamená, že na počatí detí sa podieľala aj ďalšia osoba alebo osoby. Môže ísť o predchádzajúceho partnera, donora vajíčka či spermií, surogátnu matku alebo iných biologických rodičov v prípade náhradnej rodinnej starostlivosti o deti. Jeho cieľom je preskúmať súvislosti medzi komplexnými rodinnými konšteláciami (patchwork families) a kvalitou života detí aj ich rodičov a zároveň aj dôvody, motívy, procesy, kontexty a dôsledky uzatvorenia opakovaných partnerstiev a manželstiev alebo počatia dieťaťa pomocou ďalšej osoby.
Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu
The role of new media in supporting higher quality of life, resilience and education levels in children, youth and young adults depending on (non) existence of a disability, their ethnicity and socioeconomic status
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: VEGA 2/0169/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Anotácia: Efektívne využívanie potenciálu nových médií môže v dnešnej dobe prinášať benefity vo vyššej kvalite života, reziliencii, sebavedomí, a v lepšom prístupe k informáciám a ku vzdelaniu. Aj najnovšie výskumy však naznačujú pretrvávajúce digitálne nerovnosti (tzv. digital divide), čo sa týka socioekonomického statusu, genderu a dosiahnutého vzdelania, a to aj u najmladšej generácie (do 25 rokov). Automaticky predpokladané dištančné vzdelávanie počas korona krízy z roku 2020 jasne ukázalo obrovské nerovnosti, ale v skutočnosti o situácii na Slovensku v súčasnosti nie je dosť spoľahlivých konkrétnych informácií, hlavne o špecifických podskupinách mládeže. V projekte sa preto zameriavame na deti, mládež a mladých dospelých 1) z etnických minorít, 2) s postihnutiami, alebo 3) z rodín s nízkym socioekonomickým statusom, vo veku 10-25 rokov. Cieľom projektu je zmapovať možnosti, mieru, spôsoby, reálne benefity a bariéry používania nových médií u týchto potenciálne vulnerabilných skupín mladých ľudí.
ELD-ET - Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti
Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0074
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc., PhDr. Petrová Zuzana, PhD., Mgr. Urban Kamila, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Katedra knižničnej a informačne
Anotácia: Projekt reaguje na aktuálne trendy výskumu gramotnosti v súčasnej informačnej spoločnosti. Tie sa vyznačujú hľadaním nových komplexnejších modelov čitateľského správania v meniacom sa informačnom a mediálnom prostredí. V metodológii výskumov zameraných na skúmanie nových foriem čítania sa kladie dôraz na transdisciplinárnu spoluprácu, kombináciu overených metód s novými podstatne citlivejšími nástrojmi, pri súčasnom reflektovaní doterajšieho poznania, rozvíjaného na pôde psychologických, pedagogických, knižničných a informačných vied. Interdisciplinárny tím riešiteľov predkladaného projektu má snahu ukázať a empirickými dátami dokumentovať, že napriek narastajúcim požiadavkám a rozširujúcim sa kognitívnym nárokom na čítanie v prostredí IKT, zostáva podstata a väčšina kvalitatívnych parametrov čítania zachovaná. Ako taká je závislá od faktorov jazykovo a literárne podnetného prostredia v raných štádiách ontogenézy. Podnetnosť prostredia bude reprezentovaná úrovňou realizácie novej koncepcie jazykového vzdelávania (Zápotočná, Petrová, ŠVP, 2016) vo vybraných materských školách. Dlhodobé efekty programu sa budú sledovať na úrovni viacerých jazykovokognitívnych a metakognitívnych ukazovateľov ranej gramotnosti detí predškolského veku, a to tak v konfrontácii s referenčnými skupinami detí sledovaných v r. 2016-2019, ako aj v longitudinálnej perspektíve (2021-2022). Ich prediktívna validita vo vzťahu k porozumeniu textu, stratégiám čítania a informačného správania sa bude sledovať na identickej vzorke detí v školskom vzdelávaní. Metóda sledovania očných pohybov bude slúžiť na sledovanie bezprostredných efektov rôznych foriem literárnej komunikácie na kvalitu a intenzitu recepcie v predškolskom veku. Umožní presnejšiu diagnostiky sledovaných čitateľských výkonov v ďalších štádiách čitateľského vývinu, čitateľského a informačného správania v rozličných informačných prostrediach, s perspektívou ich využitia v oblasti intervencie do informačného správania v prostredí IKT.

Ukončené

MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: APVV-18-0303
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Fúsková Jana, PhD., Mgr. Hargašová Lucia, PhD., Mgr. Kallová Nikola, PhD., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Anotácia: Súčasné štúdie poukazujú na nelineárnosť, individualizáciu a predlžovanie obdobia dospievania. Mladí ľudia prechádzajú kľúčovými štádiami života, akými sú formovanie blízkeho priateľského vzťahu, platonická láska,zamilovanie, manželstvo a rodičovstvo, ktoré však tradičné vývinové teórie už nedokážu plne vysvetliť. V zmenených socio-kultúrnych a normatívnych podmienkach nám chýbajú informácie, kedy a ako tieto tranzície prebiehajú. Cieľom projektu je zistiť, kedy a ako prebiehajú tranzície v intímnych vzťahoch adolescencie a mladej dospelosti a aký vplyv majú na kvalitu života mladých ľudí. Výsledky môžu poslúžiť k prehodnoteniu a obohateniu poznania o psychologických, sociálnych, etických a kultúrnych determináciách vývinu, prispieť k výchove k manželstvu a rodičovstvu a podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0127/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hargašová Lucia, PhD., Mgr. Kanyicska Belán Dóra, PhD., Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD., Mgr. Ševčíková Henrieta
Anotácia: V sociálnej psychológii sa diskutuje o tom, či navodzovanie medziskupinovej harmónie prostredníctvom pozitívneho kontaktu nemá sedatívny efekt a nelegitimizuje spoločenskú hierarchiu namiesto toho, aby posilňovalo motivácie ku kolektívnej akcii, najmä u stigmatizovaných skupín. Hlavným cieľom projektu bude zrealizovať kvalitatívnu metaanalýzu antidiskriminačných intervencií z perspektívy súčasných sociálno-psychologických teórií. Výskumným dizajnom bude viacnásobná prípadová štúdia. Zameriame sa na intervencie, ktoré sa na Slovensku zrealizovali v školskom prostredí za posledných približne 10 rokov, so zameraním na rôzne nečlenské skupiny (Rómovia, migranti, atď.). Budeme skúmať, prostredníctvom akýchpsychologických mechanizmov (afektívnych, kognitívnych resp. behaviorálnych) zmierňujú predsudky a či zároveň ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech minorít. Popíšeme stavebné kamene takých intervencií, ktoré majú potenciál na úspech, najmä s ohľadom na optimálne podmienky kontaktu (Allport, 1954 a iní).
Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania
Pedagogical impacts and developmental achievements resulting from curricular changes in preschool education
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0134/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PaedDr. Kaščák Ondrej, PhD., prof. PhDr. Pupala Branislav, CSc., Mgr. Urban Kamila, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Anotácia: Projekt je pokračovaním vedecko-výskumných aktivít riešiteľov spojených s koncipovaním, vývojom, implementáciou a evaluáciou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ platného od r. 2016. Výskum sa bude realizovať prostredníctvom série dopadových štúdií v dvoch hlavných líniách. Predmetom pedagogických štúdií bude sledovanie procesov spojených s implementáciou programu, prostredníctvom ich reflexie a hodnotenia priamymi i nepriamymi účastníkmi predprimárneho vzdelávania, analyzovaných v interpretačnom rámci súčasného expertného diskurzu na pôde predškolskej pedagogiky. Vývinovo-psychologická línia projektu bude zameraná na sledovanie viacerých parametrov a indikátorov jazykového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu vzorky predškolákov v špecifických podmienkach programu, prispeje k objasňovaniu vývinových možností rozvíjania jazykovo-kognitívneho potenciálu dieťaťa, ako aj k hodnoteniu efektívnosti programu, osobitne v rámci vzdelávacej oblasti jazyka a komunikácie.
Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
Twenty-first century traditional and alternative parenthoods: motivations, dilemmas, and consequences.
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0027/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Fúsková Jana, PhD., Mgr. Hargašová Lucia, PhD., Mgr. Hargašová Lucia, PhD., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Marková Dagmar doc. PhDr. PhD
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie sociálnych reprezentácií tradičných a alternatívnych foriem rodičovstva v súčasnosti z perspektívy ich zvládania a kvality života. Kým tradičné formy sa viažu s manželstvom, netradičné formy predstavujú rôzne nie manželské spolužitia, napr. kohabitáciu, profesionálne, adoptívne, separované (single, žitie "oddelene spolu", rozvedené), lesbické a tiež rodičovstvá v staršom veku. Ambíciou projektu je preskúmať súčasné diskurzy o rodičovstve, objasniť, do akej miery sa vedecké a odbornéreprezentácie rodičovstva premietajú do legislatívy, analyzovať sociálne reprezentácie rodičovstva v médiách a v bežných diskurzoch jednotlivých skupín rodičov. Zároveň chce zmapovať prevalenciu jednotlivých foriem rodičovstiev na Slovensku v súčasnosti. Napokon má projekt snahu objasniť, aké motivácie vedú k rodičovstvu,akým bariéram ľudia čelia, ako sú so svojim rodičovstvom spokojní a identifikovať schémy zvládania a cesty ku kvalite života pri tradičných aj alternatívnych formách rodičovstva.
Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe,
New media and lowering the threshold for civic participation in less participating groups: analysis of best practices, “white crow” cases and subjective barriers of participation in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0123/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Blažeková Kristína, Mgr. Sládeková Romana
Anotácia: Všeobecne sa predpokladá pozitívny vplyv nových médií na občiansku participáciu, ale na ich efektívnepoužívanie k nim treba mať prístup (digitálna nerovnosť) a ovládať isté spôsobilosti (digitálna gramotnosť). Vkontexte SR je digitálna gramotnosť rozložená nerovnomerne hlavne s ohľadom na vek a ekonomickézabezpečenie, čo môže limitovať špecifické skupiny v snahe participovať online (a replikovať tak nerovnépríležitostí pri participácii všeobecne). V projekte sa preto zameriavame na občiansky aktívnych aj neaktívnychjednotlivcov, s fókusom na skupiny inak málo participujúcich, ako sú 1) mládež a mladí dospelí (15-25 r.), 2)sociálne vylúčená mládež a mladí dospelí (definovaní napr. cez príjem domácnosti), a 3) seniori a seniorky (nad60 r.). Cieľom projektu je za využitia kombinácie pološtruktúrovaných interview, kriticko-diskurzívnej analýzy asekundárnych analýz reprezentatívnych dotazníkových dát opísať subjektívne bariéry participácie, individuálne„svetlé výnimky“ a širšie fungujúce dobré praxe.
Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí
Psychological determinants of activity and participation of children and adolescents with disabilities educated in integrated/inclusive educational settings
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 1/0620/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bartušová Michaela
Anotácia: Projekt je orientovaný na výskum psychologických determinantov aktivity a participácie v rôznych životných situáciách u detí a adolescentov so zdravotným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v integrovaných/inkluzívnych podmienkach. Sústreďuje sa na bariéry a facilitátory participácie z pohľadu samotných jednotlivcov s postihnutím a osôb z ich blízkeho sociálneho prostredia. Pri hodnotení výskum vychádza z Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia: verzia pre deti a mládež (International classification of functioning, disability and health: children and youth version, 2007). Základom je biopsychosociálny prístup, ktorý vyzdvihuje plnú inklúziu jednotlivca do spoločnosti a zdôrazňuje aktivitu a participáciu ako dôležité komponenty funkčnej schopnosti jednotlivca. Psychologická analýza prispeje k identifikácii determinantov aktivity a participácie a rozvoja funkčných schopností detí a adolescentov s postihnutím.
INTERMIN - Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.
Interventions for Reducing Prejudice against Stigmatized Minorities: Developing measures and experimental testing of the contact hypothesis under field conditions.
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0531
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andraščiková Simona , Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: PhDr. Andrej Findor, PhD., doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., Mgr. Miroslav Popper, PhD., Mgr. Peter Dráľ, Mgr. Miroslav Sirota, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a prostredníctvom terénnych randomizovanych experimentov s kontrolnou skupinou (randomized controlled trials, RCT) posúdiť efektívnosť intervenčných nástrojov na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov a diskriminujúceho správania. Dominantne sa zameriame na predsudky voči príslušníkom rómskej minority zo segregovaných komunít. Vychádzame z aktuálnych výskumov o pozitívnych dôsledkoch priameho (Pettigrew, Tropp, 2011), sprostredkovaného (Vezzali et al., 2014) a predstavovaného kontaktu (Miles, Crisp, 2014) pre zmierňovanie predsudkov. Po prvé vyberieme nástroje na explicitné aj implicitné meranie predsudkov, ktoré adaptujeme na kontext SR a rómsku minoritu a validizujeme v slovenskom prostredí. Po druhé budeme vyvíjať a pilotne testovať tri typy intervencií, založených na troch typoch kontaktu (priamy, predstavovaný a sprostredkovaný). Po tretie budeme v hlavnom experimente prostredníctvom RCT na veľkej vzorke stredoškolských študentov testovať efekt najúčinnejšej intervencie (vybranej na základe pilotného testovania) na závislé premenné – postoje, predsudky a behaviorálne intencie. Takisto budeme merať tzv. sekundárny transfer, t. j. mieru možnej generalizácie pozitívnych dôsledkov intervencií týkajúcich sa rómskej minority na postoje voči iným typom stigmatizovaných minorít, napríklad azylantom (Harwood et al, 2010). Po štvrté budeme prostredníctvom korešpondenčného testu diskriminácie (Bertrand & Mullainathan, 2004) testovať efekt najúčinnejšej intervencie na diskriminujúce správanie cieľovej populácie voči príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít. Po piate budeme testovať trvácnosť efektu najúčinnejšej intervencie a skúmať možnosti multiplikácie výsledkov v prostredí stredoškolského vzdelávania.
Webová stránka projektu: http://www.kvsbk.sav.sk/?page_id=714
Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít
Literacy as a tool of social inclusion of children from low socioeconomic background and marginalized
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0140/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PaedDr. Kaščák Ondrej, PhD., prof. PhDr. Pupala Branislav, CSc., Mgr. Sládeková Romana, Mgr. Urban Kamila, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc. Paed
Anotácia: Projekt reaguje na problematiku sociálnej exklúzie marginalizovaných etnických minorít. Prinesie teoretickú a empirickú analýzu dvoch konceptov, ktorým sa v súčasnom diskurze pripisuje kľúčový význam pri riešení problémov kultúrnej a sociálnej exklúzie prostredníctvom vzdelávania. Koncept gramotnosti, v jeho súčasnom rozpracovaní, ponúka priestor na hlbšiu reflexiu problému, jeho príčin, mechanizmov, kultúrnych a vzdelávacích stereotypov podieľajúcich sa na reprodukcii sociálnej exklúzie, pričom naznačuje aj potenciálne riešenia. Predmetom skúmania bude aj koncept inkluzívneho vzdelávania, jeho aktuálna podoba v slovenskom vzdelávacom prostredí, prejavujúca sa výraznými rozpormi medzi politicky deklarovanou inklúziou a praxou s cieľom identifikovať rozhodujúce faktory ovplyvňujúce mieru proinkluzívnosti vzdelávacieho prostredia, osobitne na úrovni aktérov výchovy a vzdelávania. Medzinárodný komparatívny charakter výskumu prispeje k poznaniu kultúrnych špecifík slovenskej reality vzdelávania detí zo SZP.
Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.
Imagined contact as a tool for prejudice reduction? Testing the method in Slovak context.
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0079/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andraščiková Simona , doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Fúsková Jana, PhD., Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Andrej Findor, Peter Broniš, Zuzana Maďarová, Veronika Valkovičová
Anotácia: Predstavovaný medziskupinový kontakt je nepriama kontaktná stratégia, ktorej cieľom je posilňovať toleranciu a prispievať k pozitívnejším medziskupinovým vzťahom. Metaanalýza vyše 70 štúdií (Miles, Crisp, 2014) ukázala, že samotný fakt, že participanti/tky si predstavujú pozitívnu interakciu s príslušníkom/čkou nečlenskej skupiny, môže viesť k zmierňovaniu predsudkov, formovaniu pozitívnejších postojov a stimulovaniu pozitívnejšieho medziskupinového správania. V doterajšom výskume však boli podreprezentované etnické skupiny a medzietnické vzťahy. Prvým cieľom projektu je experimentálne overiť metodiku predstavovaného kontaktu v kontexte medzietnických vzťahov v SR, so zameraním na rómsku, ale aj iné relevantné minority. Druhým cieľom je vytvoriť verziu Testu implicitných asociácií, adaptovanú na rómsku minoritu. Tretím cieľom je vytvoriť pilotnú verziu intervenčného nástroja na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov voči rómskej minorite, ktorý by bolo v budúcnosti možné používať v pedagogickom procese.
Problém umenia žiť v kontexte filozofického poradenstva
Problem of the Art of Living in the Context of Philosophical Counseling
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0048/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čikel Marek, prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Anotácia: Výskumný projekt je zameraný na teoretickú reflexiu problematiky umenia žiť a na koncepcie filozofického poradenstva, ktoré sú s touto problematikou úzko spojené. V centre pozornosti budú otázky „ako máme žiť?“ a „čo dáva životu hodnotu?“ Výskum sa zameria najmä na súčasné interpretácie prístupu k životu a hľadanie modelov dobrého života. Problematika umenia žiť nie je v našej odbornej literatúre dostatočne rozpracovaná a ani v súčasnosti sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. Výskumný tím ju bude skúmať v kontexte filozofického poradenstva, v ktorom otázky spojené s umením žiť zohrávajú centrálnu úlohu. Súčasťou výskumu bude aj koncepcia „životnej filozofie“, ktorá zohráva dôležitú úlohu v živote človeka.
NBICET - Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Analysis of philosophical and ethical dimensions of NBIC technologies related to human enhancement
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0379-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Petrjánošová Magda, PhD., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je pomocou interdisciplinárneho prístupu analyzovať filozoficko-etické aspekty využitia NBIC-technológií, ktoré smerujú k vylepšeniu človeka.Metodologicky projekt vychádza z koncepcie empirickej bioetiky, ktorá integruje empirický výskum do procesu formovania normatívnych otázok. V interakciis filozoficko-etickým identifikovaním a analyzovaním problémov sa empirický výskum v projekte zameria na a) filozoficko-sémantickú analýzu mediálnehodiskurzu na Slovensku a pre porovnanie v niektorých krajinách EÚ, kde už dlhodobejšie existuje fundovaná verejná aj odborná debata technooptimistov atechnoskeptikov v biopolitickom diskurze; b) skúmanie hĺbkovej argumentácie o pozitívach a negatívach moderných technológií prostredníctvom tzv.fokusových diskusií. Súčasťou je aj reprezentatívny omnibusový prieskum slovenskej populácie vo vzťahu k tejto problematike. Osobitný dôraz je v projektekladený na otázku rizika spojeného s aplikáciou NBIC-technológií, možných katastrofických situácií a etických otázok s nimi spojených, na problémvnímania rizika, občianskej participácie a demokratickej deliberácie. Výsledky empirického výskumu sa podrobia filozoficko-etickej reflexii s cieľom prispieť kformovaniu normatívneho etického diskurzu. Ambíciou projektu je okrem iného pripraviť k tejto problematike odborné odporúčania pre slovenské štátneinštitúcie.
Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie
Psychological determinants of activity and participation of the people with disabilities in health care
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 1/0829/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá psychologickými determinantmi aktivity a participácie ľudí s rozličnými druhmi postihnutia vo vzťahu k zdraviu a starostlivosti o zdravie. Vychádza zo sociálneho modelu zdravotného postihnutia (The International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001), ktorý je zameraný na plnú inklúziu jednotlivca do spoločnosti. Projekt mapuje sociálne reprezentácie, postoje a presvedčenia vo vzťahu k aktivite a participácii v širšom kontexte starostlivosti o zdravie u ľudí s postihnutím a u ľudí z intaktnej populácie. Sústreďuje sa na identifikáciu facilitátorov a bariér dimenzií aktivity a participácie u ľudí s postihnutím. Identifikácia faktorov podmieňujúcich aktivitu a participáciu umožní formulovať podmienky pre rast potenciálu v starostlivosti o zdravie a v životnej spokojnosti ľudí s postihnutím v majoritnej spoločnosti.
Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti
Lifestyles, Norms, and Their Transgression: Roads toward Personal Satisfaction and Social Usefulness
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0015/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Kövérová Estera, prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Mark
Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofie.
Philosophical counseling as a form of applied philosophy
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0053/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof
Anotácia: Skúmanie problematiky sa bude rozvíjať v kontexte reflektovania potreby subtílnejšej teoretickej fundácie filozofického poradenstva v našom prostredí. Riešitelia projektu sa budú usilovať nájsť vlastný názor na možností uplatnenia filozofie v praktickom živote a formulovať názor na jej kompetencie v tejto oblasti. Budú savenovať hlavným myšlienkam, na ktorých stavia hnutie filozofického poradenstva, zaoberať sa aj konfliktmi a spormi okolo poňatia filozofickej praxe a prostredníctvom výskumu záujmu o filozofické poradenstvo zmapovať ajprípadné možnosti využitia týchto aktivít pre potreby vysokoškolskej mládeže u nás. Jedným z dôležitých motívov výskumu tak bude hľadanie odpovede na otázku, či by filozofické poradenstvo mohlo byť prospešné, ak by sa uplatňovalo vo výchovnom a vzdelávacom procese.
Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem
Performing culture and the culture of accountability in contemporary streams of educational reforms
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 1/0091/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Anotácia: Teoretické analýzy vývoja školských systémov v ostatných rokoch zaznamenávajú inklináciu vzdelávacej politiky k redukcionistickým ekonomickým hodnotám s následnými zmenami v povahe vzdelávania a školy v mnohých rovinách. Prejavom týchto tendencií je zvýšený akcent na akontabilitu školy a preukazovanie výkonovosti cez rozličné tlaky na cyklickú performativitu subjektov vzdelávania. Projekt preukáže, akým spôsobom kultúra performativity a akontability preniká do vzdelávacieho prostredia a ako mení povahu vzdelávania na úrovni školského systému ako takého i jednotlivých jeho aktérov. Preverené budú evaluačné systémy vzdelávania na medzinárodnej i domácej úrovni, ako aj nové nástroje, ktoré menia kultúru učiteľskej profesie v zmysle externej kontroly výkonu profesie. Prepojenie týchto vplyvov preukáže, ako sa tento typ vzdelávacej politiky odráža na obsahu vzdelávania a skrytej zmene poňatia gramotnosti, na zmenách cieľovej orientácie školského vzdelávania a na dekonštrukcii autonómie učiteľskej profesie.
Nové médiá ako nástroj rozvoja demokracie? Zmapovanie súčasného stavu a potenciálu občianskej participácie online na Slovensku
New media as a democracy development tool? Mapping the current situation and assessing the potential of civic participation online in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0144/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Benyak Jozef, Mgr. Lášticová Barbara, PhD., Mgr. Zbonková Janka
Anotácia: Tzv. nové média sa v kontraste k masmédiám vyznačujú viacsmernými informačnými tokmi a interaktivitou, čo jepredpokladom istého potenciálu pre posilnenie demokracie v širšom zmysle slova. Na ich využívanie však k nimtreba mať prístup (problém tzv. digitálnej nerovnosti) a navyše sú potrebné aj isté spôsobilosti pre ich efektívnevyužívanie (tzv. digitálna gramotnosť). Na Slovensku dnes tzv. nové médiá používa asi polovica obyvateľstva,ale ide o skupinu so špecifickými charakteristikami – o mladších, vzdelanejších, z väčších sídiel. Cieľomvýskumného projektu je preto kriticky overiť aplikovateľnosť tézy o demokratizačnom potenciáli tzv. nových médií(s dôrazom na internet) v kontexte SR. V prvej (hlavnej) etape je ťažiskom projektu zmapovanie súčasnéhostavu občianskej participácie online na Slovensku, v druhej etape kritické posúdenie miery využitiapredpokladaného pozitívneho potenciálu internetu (ako nového participačného prostredia) pre podporu a rozvojobčianskej participácie v slovenskom kontexte.
UDRES - Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie
Sustanaible reproduction in Slovakia: a psycho-social inquire
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0604-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., Mgr. Petrjánošová Magda, PhD., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., Mgr. Zbonková Janka
Anotácia: Cieľom projektu je identifikovať a analyzovať vzorce reprodukčného správania na Slovensku. Konceptuálne aj metodologicky vychádza z psychosociálnej paradigmy, ktorá komplexne uchopuje problematiku reprodukcie a integruje psychologické, sociologické, kultúrne a ekonomické aspekty. Repredukčné správanie sa bude analyzovať v interakcii so životnými štýlmi a spokojnosťou.
Webová stránka projektu: http://www.kvsbk.sav.sk/indexslovak.php?id=apvv060410poslanie
Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí
Multifocal Research in the History of 19- and 20th-century Philosophical Thought in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0066/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: pracovníci Katedry filozofie a dejín filozofie Univerzity Komenského v Bratislave
Anotácia: Zodpovedná riešiteľka Blanka Šulavíková v spolupráci s. Doc. PhDr. Zlaticou Plašienkovou vypracujú knižnú monografiou a publikujú články, ktoré sa týkajú dejín intuitívneho realizmu na Slovensku v 20. storočí.
Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím
Cognitive versus social preconditions of successfulness among people with disability
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 1/0253/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
Anotácia: Projekt sa zaoberá kategóriou úspešnosti vo vzťahu k individuálnym kognitívnym a sociálnym charakteristikám ľudí s rôznymi druhmi postihnutia a vplyvom pôsobenia širších environmentálnych podmienok na úspešnosť u ľudí s postihnutím. Mapuje sociálnu reprezentáciu úspechu človeka s postihnutím v širšom spoločenskom prostredí.Identifikácia faktorov podmieňujúcich úspech umožňí vytvárať podmienky pre rast potenciálu a životnej spokojnosti ľudí s postihnutím.
Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
Dynamic of Social and Moral Norms: The Socio-Psychological Research of Minorites, Marginalized and Dissadvantaged Groups in Relation to the Majority
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0179/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Lášticová Barbara, PhD., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., Mgr. Petrjánošová Magda, PhD., prof. PhDr. Plichtová Jana, CSc., PhDr. Rosová Viera, CSc., prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Marková Dagmar PhDr. PhD
Anotácia: Cieľom projektu je holisticky explorovať dynamiku noriem - ich vytváranie, dodržiavanie a porušovanie - vo vzťahu jednotlivec-skupina-majorita. Zmeny noriem budú skúmané na úrovni jednotlivcov, skupín, aj spoločnosti. Výskumné témy sú zamerané na skúmanie normativity v oblasti rovnosti príležitostí, spravodlivosti/i, zodpovednosti, intimity, udržateľného rozvoja s cieľom zistiť, ako sú normy vyjednávané v horizontálnych a vertikálnych sociálnych vzťahoch. Hlavným výskumným nástrojom budú morálne dilemy, riešenie ktorých má odkryť na jednej strane špecifické posudzovanie noriem v rôznych sub/kultúrach a na druhej strane ukázať, či existujú nejaké univerzálne podkladové princípy, ktorými sa ľudia riadia vo svojom morálnom rozhodovaní.
Filozofické myslenie a estetické vnímanie v kontexte každodenného života
PHILOSOPHICAL THOUGHT AND AESTHETIC PERCEPTION IN THE CONTEXT OF EVERYDAY LIFE
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: VEGA 2/0116/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pro
Anotácia: Projekt je zameraný na reflexiu miesta filozofického myslenia a estetického vnímania v každodennom životečloveka. Hľadá odpoveď na otázku, nakoľko filozofovanie a estetické zážitky prispievajú ku kvalitnejšej orientáciivo svete a dosahovaniu osobného ideálu dobrého života. Bude skúmať, či si filozofické uvažovanie a umelecképrejavy zachovávajú svoju rolu aj v súčasnom období. V rámci estetickej časti sa sústredí najmä na skúmanie,ako umenie, estetické zážitky a ich reflexia môžu rozvíjať kvalitu života. Skúmanie filozofickej problematiky sabude rozvíjať najmä v kontexte reflektovania potreby subtílnejšej teoretickej fundácie filozofického poradenstva,pričom potrebu filozofovania u adolescentnej mládeže overíme aj výskumnou sondou. V nadväznosti na to sapokúsi vyčleniť aj vhodné tematické okruhy filozofickej poradenskej praxe pre adolescentné obdobie a taktiežposúdiť možnosti ich uplatnenia v kooperácii s pedagogickým poradenstvom.
Konceptuálna a metodická podpora tvorby školských vzdelávacích programov
Conceptual and methodical support of school educational programmes
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: KEGA č. 3/7035/09
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc. - vedúci riešiteľ, prof. Branislav Pupala, CSc., doc. PhDr. Ondrej Kaščák, PhD., PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., PaedDr. Zuzana Petrová, PhD., PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD.
Anotácia: Projekt reaguje na aktuálne zmeny v tvorbe a plánovaní kurikula akcentujúce zvýšenú participáciu škôl v podobe tvorby školských vzdelávacích programov. Školy však nie sú na túto úlohu vecne ani prakticky pripravené. Projekt sa preto snaží o vybudovanie rozsiahlej informačnej a metodickej základne, ktorá by pomohla osobám zodpovedným za tvorbu ŠkVP chápať základné problémy tvorby kurikula, efektívne kurikulum plánovať a konštruovať. Okrem tvorby teoretických štúdií, metodických príručiek a internetovej informačnej databázy je plánovaný návrh a realizácia vzdelávacích aktivít pracovníkov zodpovedných za tvorbu ŠkVP.
Rekonceptualizácia pojmu altruizmus a jej dôsledky pre spoločenskú prax
Reconceptualization of altruism and its consequences for social praxis
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: VEGA 1/0132/90
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti
Changes of a school environment in respect to the reproduction of cultural literacy
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0172/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: prof. Ph
Anotácia: Projekt reaguje na otvorené otázky doposiaľ nejasného konceptuálneho vymedzenia vzdelania a vzdelávania v súčasnej kultúre, ktoré komplikujú nielen teoretický diskurz, ale aj opatrenia smerujúce k inováciám vo vzdelávaní. Pri riešení problému sa projekt opiera o koncept kultúrnej gramotnosti a za kultúrne invariantnú funkciu vzdelávania považuje reprodukciu kultúrnej gramotnosti. V rámci tohoto teoretického rámca bude projekt reagovať na súčasné a perspektívne zmeny vo vzdelávaní a v školskom prostredí, ktoré sa dejú v mene reformy školstva. Pojem reprodukcie kultúrnej gramotnosti tvorí v projekte teoretický verifikačný rámec na analýzu vybraných ukazovateľov aktuálnych zmien školského prostredia. Analýzam budú podrobené výstupy nového modelovania školského kurikula, ako aj mi mimokurikulárne dôsledky zmien školského prostredia. Bude sa hľadať odpoveď na otázku, ako aktuálne realizované zámery školského prostredia vyhovujú podstatným sociálnym a socializačným funkciám vzdelávania.
COPART - Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences for Research on Citizenship and Participation: Facing the Challenges of 21st Century
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Plichtová Jana, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., Mgr. Lášticová Barbara, PhD., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., Mgr. Petrjánošová Magda, PhD., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., PhDr. Šulavíková Blanka, CSc., prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc., prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Inštitút pre verejné otázky, Občan a demokracia, Partners for Democratic Change Slovakia
COPART - Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences for Research on Citizenship and Participation: Facing the Challenges of 21st Century
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Plichtová Jana, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., PhDr. Mgr. MA. Findor Andrej, PhD., PhDr. Jariabková Katarína, PhD., Mgr. Lášticová Barbara, PhD., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., prof. Dr. Muránsky Martin, PhD., prof. PhDr. Plichtová Jana, CSc., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., PhDr. Rosová Viera, CSc., PhDr. Salner Peter, DrSc., Mgr. Strussová Jana, PhD., Mgr. Szeghyová Petra, PhDr. Šulavíková Blanka, CSc., prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc., prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Tížik Miroslav, Malová Darina, Korená Kristína, Petrjánošová Magda, Miková Karolína, Ondrušek Dušan, Pufflerová Šarlota, Ondrisová Sylvia, Debrecéniová Janka, Bútora Martin, Bútorová Zora, Gyarfášová Oľga, Petr Macek, Gideon Calder
Anotácia: Spoločenskovedný výskum občianstva a participácie zahŕňa celý komplex otázok a javov, ktoré sú dnes na špici výskumu v európskom kontexte. Tento trend je nevyhnutné zachytiť aj u nás, a to v integrovanej forme, ktorá na pôde Centra excelentnosti (CE) umožní vyťažiť synergické efekty jednotlivých výskumov a intervencií, realizovaných doteraz separovane v inštitúciách zahrnutých do CE.Poslaním Centra excelentnosti SAV COPART je preto integrovať existujúce kapacity a vytvoriť optimálne podmienky pre spoluprácu špičkových odborníkov v oblasti problematiky občianstva a občianskej participácie.V rámci CE sa realizuje:1. Komplexný a integrovaný výskum občianstva a participácie, ktorý poskytne zásadné poznatky o stave, úrovni a formách občianstva a občianskej participácie na Slovensku v kontexte európskej integrácie.2. Spojenie teoretických/výskumných a praktických inštitúcií umožňuje priame testovanie teoretických predpokladov, a to v konkrétnych intervenciách, vzdelávacích programoch a programoch stimulácie občianskej participácie.3. Centrum excelentnosti COPART pôsobí ako inkubátor vedeckého dorastu – doktorandov, ktorých školitelia sú členmi výskumného tímu ako aj iných doktorandov – vo viacerých vedných disciplínach (dizertačné práce v psychológii, sociológii, filozofii, politológii, letná škola).Interdisciplinarita, pre ktorú projekt COPART vytvára inštitucionálnu bázu, je jedinečnou príležitosťou pre spoluprácu viacerých významných vedeckých osobností na Slovensku, čo vyústi do komplexnejšieho poznania občianstva, participácie a možností demokratického vývoja slovenskej spoločnosti. Multiplikácia výsledkov sa bude diať nielen prostredníctvom účastníkov z univerzitného prostredia, ale aj zúčastnených MVO, ktoré na špičkovej úrovni integrujú intervenčný, edukačný a výskumný potenciál.
Webová stránka projektu: http://www.kvsbk.sav.sk/indexslovak.php?id=skcentrumexcelentnosti
Skúmanie možnosti aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne
Possibilities of implementation of inclusive pedagogy in Central Europe
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: KEGA č. 3/6013/08
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. PhDr. Viktor Lechta PhD.- vedúci riešiteľ
Anotácia: Uplatňovanie princípov inkluzívnej pedagogiky predstavuje dlhodobý trend v rámci EÚ, ktorého cieľom má byť úplná akceptácia postihnutého (narušeného, ohrozeného) žiaka ako apriori samozrejmého člena školskej komunity a spoločnosti. Cieľom projektu je vytvorenie medzinárodného tímu mienkotvorných autorov, ktorý sa budú podieľať na koncipovaní a tvorbe monografickej publikácie venovanej výskumu v oblasti inkluzívnej pedagogiky a edukácie detí so špecifickými vzdelávacími potrebami. Publikácia má byť základnou východiskovou monografiou pri uplatňovaní tohoto trendu v našich stredoeurópskych podmienkach.
Sondy do slovenského filozofického myslenia
Views of Slovak philosophical thinking
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: VEGA 2/7156/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PhDr. Bakoš Vladimír, CSc., prof. PhDr. Cmorej Pavel, CSc., PhDr. Kollár Karol, CSc., prof. PhDr. Pichler Tibor, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Milan Zigo CSc.prof;Lalíková Erika CSc. PhDr. Plašienková Zlatica PhDr.CSc. - Filozofická fakulta UK v Bratislave,
Anotácia: Práca v rámci tohto projektu sa sústreďuje na analýzu sporov o vedeckosť filozofie, ktoré prebiehali v slovenskej filozofii štyridsiatych rokov uplynulého storočia. Odohrávali sa medzi zástancami intuitívneho realizmu, ktorí v gnozeologickej rovine obhajovali stanovisko bezprostredného poznávania, a filozofmi, presadzujúcimi pozície kritického realizmu.
Bioetika ako výzva pre filozofiu
Bioethics as a Challenge for Philosophy
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 1/3603/06
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je chopiť sa výzvy, ktorú prináša pre filozofov bioetika XX1. storočia so svojími novými a netradičnými dilemami. Na jednej strane sa o bioetických problémoch diskutuje bez toho, aby sa reflektovali filozofické predpoklady, z ktorých sa často nevedomky v týchto diskusiách vychádza. Na druhej strane, filozofovia nevenujú bioetickej problematike pozornosť, ktorú by si zaslúžila. Niektoré súčasné bioetické dilemy ako napríklad reprodukčné a terapeutické klonovanie človeka, preimplantačná genetická diagnostika (PGD) a embryonálna eugenika nie sú výzvami len pre aplikovanú etiku, právne vedy či verejnú politiku, ale svojou zložitosťou poukazujú na hlbšie filozofické základy celej bioetickej problematiky. Bioetika stavia pred etiku a filozofiu nové problémy, ktoré sú svojou povahou natoľko netradičné, že si vyžadujú nové a hlboké premyslenie viacerých fundamentálnych filozofických a etických pojmov a koncepcií. Naším cieľom je filozoficky reflektovať bioetické problémy XXI. storočia v multidisciplinárnej a pluralitnej perspektíve. Konkrétne to znamená, že bioetická problematika bude posudzovaná na rôznych úrovniach abstrakcie a z rôznych perspektív - ontologickej, meta-etickej, teologickej, filozoficko-kultúrnej, pragmatistickej a dejinne filozofickej. Tomu zodpovedá aj multidisciplinárne zloženie riešiteľského kolektívu.
Diskurzívna a nediskurzívna prax školy pri formovaní základného vzdelania
Discursive and nondiscursive practice of school in primary education
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 1/3637/06
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pupala Branislav prof. CSc.PhDr. - vedúci riešiteľ
Anotácia: Projekt reaguje na základné otázky týkajúce sa povahy školy, školského (základného) vzdelávania – jeho cieľov, obsahov a časopriestorových charakteristík a vplyvov vo väzbe na širšie sociálnovedné ukotvenie týchto otázok. Predpokladá sa (v konceptuálnej i empiricko-výskumnej rovine) hľadanie a nachádzanie významu súvislostí medzi školou, vzdelávaním a širším sociokultúrnym priestorom, s dopadom na hlbšie porozumenie vplyvu školovania a základného vzdelávania na reprodukciu sociálneho života, udržiavanie nevyhnutného vnútrokultúrneho sociálneho puta, ako aj medzikultúrnej sociálnej stability. Z tohto hľadiska sa v projekte pristupuje k teoretickej analýze zmyslu základného vzdelávania pre život jednotlivca v konkrétnom sociokultúrnom priestore a čase, k štúdiu existujúcich – deklaratívnych projektov i skrytých vplyvov vzdelávacích aktivít súčasnej školy. Väzby sociokultúrneho priestoru a školského vzdelávania sa inštrumentálne zachytávajú prostredníctvom kategórií diskurzívnych a nediskurzívnych praktík premosťujúcich základné hodnoty a kultúrne nástroje verejného života a inštitucionálneho vplyvu školy. Príslušný metodologický prístup umožní konceptuálne uchopiť a hlbšie porozumieť funkciám školy a základného vzdelávania pre súčasnú spoločnosť, poskytne absentujúci teoretický fundament pre aktuálne potreby kurikulárnej transformácie (slovenskej) školy, vrátane rehabilitácie hodnoty základného vzdelania ako verejného statku.
FILOZOFICKÁ REFLEXIA IDEÁLU „DOBRÉHO ŽIVOTA“
Philosophical Reflections on the Ideal of “Good Life“
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6043/26
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PhDr. Višňovský Emil, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof.
Anotácia: Projekt je zameraný na teoretickú reflexiu problematiky prístupu k životu. v koncepciách, ktoré rozpracúvajú otázky originality, kreativity, autenticity v súvislosti s interpretáciou „dobrého života“. Hľadá odpovede na otázku, či sa dá považovať „estetizácia etického“ (zameranie na pôvaby a pôžitky, osobné prejavy a súkromné sebazdokonaľovanie) za dominantný trend súčasnej doby a či sa presúva sa dôraz na estetiku ľudského konania a kult fyzickej krásy, v akej miere meritokratický svet prináša výzvu „byť úspešný“ a presúva ťažisko na výkonové správanie, ako aj na to, akým spôsobom a do akej miery sa odrážajú tieto trendy a v hodnotových prioritách mladej generácie v našom prostredí. Skúmanie problematiky „dobrého života“ a hodnotového rámca súčasných zmien v prístupe k životu sa bude rozvíjať v kontexte reflektovania potreby subtílnejšej teoretickej fundácie filozofického poradenstva. Výskumný tím bude spolupracovať aj so zahraničnými partnermi, ako sú: Prof. Richard Shusterman; Florida Atlantic University; USA.Dr. Sami Pihlstrom; University of Helsinki; Finland.
Intimita a normativita v kontexte občianstva
-
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6164/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Lášticová Barbara, PhD., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., PhDr. Rosová Viera, CSc., Mgr. Szeghyová Petra
Anotácia: Cieľom projektu je explorovať vzťahy medzi intimitou, normativitou a občianstvom s dôrazom na možnosti uspokojovania intímnych potrieb. Výskumná téma sa teda orientuje na vzťah medzi verejnými a súkromnými priestormi, distribúciou a prístupnosťou verejných zdrojov ako aj stanovovaním skupinových hraníc, pravidiel a noriem inklúzie a ich dôsledkami pre sebadefinovanie jednotlivcov a skupín. Predmetom skúmania je premostenie medzi osobným a politickým obsiahnuté v pojme „intímne občianstvo“. Intímne občianstvo nám má zaručiť, aby sme mohli plnohodnotne realizovať svoje potreby a rozhodnutia týkajúce sa nášho tela, pocitov a vzťahov, aby sme mali zaručený prístup k verejným prostriedkom a aby sme mohli robiť rozhodnutia týkajúce sa našej identity, rodu, erotických pocitov a zážitkov. Sociálno-psychologické skúmanie intimity môže poukázať na vzťahy medzi intimitou a spoločenskými rozdielmi ako je trieda, etnicita, rod, vek a pod.. Konečným výstupom projektu bude najmä poznanie, ako sa reprezentanti rôznych skupín morálne sebakonštruujú, ako konštruujú svoje intímne potreby a ako ľudia spracúvajú inštitucionálne normy intimity, a to na pozadí súčasných relevantných verejných, mediálnych a inštitucionálnych diskurzov týkajúcich sa intímneho občianstva včítane reflektovanie týchto diskurzov a v nich obsiahnutých noriem subpopuláciami a minoritami, ktoré čelia problémom v oblasti realizácie intimity.
Možnosti psychologie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti
Psychology in creating equal opportunities for individuals with various kinds of handicaps in the majority society
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: PhDr. Špajdel Marián, PhD.
Národ ako sociálna kategória a naratívna konštrukcia: prípad Slovenska (1989-2004)
Nation as a social category and narrative construction: Case of Slovakia (1989-2004)
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6159/26
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Plichtová Jana, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je zhodnotiť aplikovateľnosť súčasných teórií sociálnej identity a sociálnej kategorizácie na vysvetľovanie procesov utvárania a zmeny národnej identity v kontexte integrujúcej sa Európy. Na základe analýzy tlače bude skúmať aké reprezentácie slovenského národa boli produkované a cirkulované v určitých kritických fázach obdobia 1989-2004; kým a na aké účely boli používané. Táto analýza umožní zachytiť zmenu konceptualizácií národnej identity Slovákov v meniacom sa spoločenskom a politickom kontexte. Sekundárna analýza relevantných empirických údajov pochádzajúcich z viacerých predchádzajúcich výskumov predkladateliek projektu (pološtruktúrované interview, eseje, kontinuitné voľné asociácie) o problematike slovenskej národnej identity ukáže, ako tieto konceptualizácie používali jednotlivci a skupiny na svoju sebadefiníciu. Porovnanie údajov z analýzy tlače a empirického materiálu zo sekundárnych analýz umožní identifikovať diskurzívne zdroje, ktoré sú na pozadí konštrukcií národnej identity v období od vzniku samostatného Slovenska až po vstup SR do EÚ.
GENDER MAINSTREAMING NA PRACOVISKÁCH REPRODUKČNÉHO ZDRAVIA
Gender mainstreaming in reproductive health care
Doba trvania: 1. 7. 2005 – 30. 9. 2008
Evidenčné číslo: 74/04-I/33-4.1
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., Mgr. Szeghyová Petra
Anotácia: Zdravotníctvo predstavuje spolu so školstvom najsilnejšie feminizované odvetvie NH. Na-priek prevahe žien v zdravotníctve je ich uplatnenie sa vo zastúpenie vo vrcholových pozíciách v porovnaní s mužmi oveľa nižšie. Cieľom nášho pojektu je využitie inovatívnej stratégie EÚ na zni-žovanie rodových rozdielov - princípu Gender Mainstreaming v zdravotníctve. Pre spoznanie východiskového rodového zastúpenia u cieľovej skupiny, vstupujúcej na pracovný trh v zdravotníctve, vykonáme rodový audit na vysokých školách medicínskeho zamerania. Kvantitatívny prieskum zastúpenia mužov a žien a ich študijných výsledkov na dvoch univerzitách v rámci SR v súčasnosti a v odstupe niekoľko rokov nám poskytne obraz o vývoji a trende záujmu žien a mužov o medicínske povolanie. Na dvoch vybraných univerzitách sa na medicínskych fakultách sa formou kvantitatívneho prorovnania určí rodové zastú-penie medzi študujúcimi. Osobitne sa budú vyhodnocovať rodové zastúpenie a študijné výsledky pri študujú-cich so zameraním na reprodukčné zdravie, nakoľko práve na tieto pracoviská sa projekt sústredí. Výsledky po-rovnáme s prieskumom v nemocniciach (aktivita 1.2), čím sa potvrdí resp. vylúči príčina nízkeho zastúpenia žien už v medicínskom štúdiu.Poznanie skutočných rodových pomerov na pracoviskách je základným predpokladom pre ich zlepšovanie. Hoci všeobecne je známe prefeminizovanie zdravotníctva, skutočné pomery v rozhodovacích procesoch nepoznáme. Rodový audit nám poskytne potrebné východiskové údaje pre ďalší postup. Výsledky prieskumu spracujeme pod-ľa rodovo špecifického hľadiska a vykonáme rodovú analýzu získaných dát. Porovnaním s výsledkami aktivity 1.1 určíme, či je rodové zastúpenie na pracoviskách reprodukčného zdravia adekvátne študijným výsledkom resp. in-teligenčnému a vzdelanostnému potenciálu žien a mužov. V prípade rozdielov (ktoré prepokladáme) budeme pát-rať po príčinách formou kvalitatívnej analýzy.Okrem cieleného rodového auditu sa nadväzne zrealizuje výskum, ktorého cieľom je poznanie príčin a kontextov odlišnosti životných štýlov žien a mužov v súčasnej etape akcelerovanej transformácie a odlišností vnímania a uskutočnovania/napĺňania občianstva mužmi a ženami v rozličných profesných, vzdelanostných, vekových a re-gionálnych kohortách. Toto poznanie je rozhodujúce pre efektívnu implementáciu programov, ktoré z tohto pro-jektu vyplynú pre budúcnosť a pre efektívny gender mainstreaming v oblasti trhu práce a vzdelávania.
Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obetí obchodovania s ľuďmi na trh práce a do spoločnosti
-
Doba trvania: 1. 7. 2005 – 30. 9. 2008
Evidenčné číslo: 149/04-I/33-2.1
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc., prof. PhDr. Lukšík Ivan, CSc., Mgr. Szeghyová Petra
Anotácia: Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť pri efektívnom začleňovaní migrantov a obetí obchodovania s ľuďmi na trh práce v SR a do spoločnosti prostredníctvom poskytovania poradenských, asistenčných a reintegračných služieb Migračného informačného centra IOM (ďalej "MIC" alebo "Centrum"). Špecifickým cieľom bolo identifikovať potreby a požiadavky cieľových skupín - migrantov a obchodovaných osôb - vo vzťahu k ich integrácii na trh práce a do spoločnosti prostredníctvom výskumu a štúdia existujúcich systémov pomoci v iných krajinách, s konečným cieľom prispieť k eliminácii diskriminácie na trhu práce prostredníctvom aktivít podporujúcich multikultúrnu spoločnosť.