O ústave

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. vznikol v roku 1990. Realizujeme základný výskum predovšetkým v oblasti sociálnej komunikácie a vzťahov medzi ľuďmi a skupinami v spoločnosti. Vychádzame z konceptuálneho a metodologického rámca psychológie, pedagogiky a filozofie, pričom hľadáme prieniky medzi disciplínami. Spolupracujeme s domácimi aj medzinárodnými verejnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, výchovy či zdravia, ktorým komunikujeme výsledky našich výskumov. Školíme doktorandov a doktorandky v spolupráci s univerzitami.

Skúmame úlohu jazyka, diskurzov a komunikácie v navzájom prepojených oblastiach:

  • medziskupinové vzťahy (majority a etnických, sexuálnych, jazykových a iných minorít); 
  • transformácia intimity, partnerských vzťahov a rodičovstva; 
  • gramotnosť a jej vývin (Centrum pedagogického výskumu);
  • občianska participácia.

Súčasne realizujeme výskumné aktivity aj v ďalších oblastiach – napr. projekty v oblasti „spoločnosť a technológie“.

Diferenciálnu hodnotu ústavu tvoria najmä:

  • dôraz na spoločenský dopad našich výskumov, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania;
  • transdisciplinarita a kritický prístup k spoločenskovednému poznaniu;
  • medzikultúrny porovnávací rámec.

30 rokov Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i.