Partnerské pracoviská

ÚVSK SAV, v. v. i. od svojho vzniku v roku 1990 spolupracuje alebo spolupracoval s mnohými organizáciami a inštitúciami. Tu je prehľad najvýznamnejších partnerov.

Medzinárodní partneri

 • North Carolina State University, College of Education

  Spolupráca na výskume autoregulovaného učenia v online hernom prostredí s prof. John Nietfeldom, Ph.D.

 • A.N. Herzen State Pedagogical University Sankt Petersburg

  Predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Prof. Anna Gogoberidze)

 • Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko – Department of Social Psychology

  Spolupráca na výskume merania stereotypov a predsudkov voči Rómom (Dr. Anna Kende)
 • Hebrew University Jerusalem, Department of Psychology

  Medzikultúrny výskum hodnôt (Prof. Shalom Schwartz, dlhodobá kooperácia)

 • Karita Research a.s., Švédsko

  Projekt 7. RP EÚ PLATENSO – Budovanie platformy pre rozšírený sociálno-vedný výskum vzťahujúci sa k jadrovej energii v strednej a východnej Európe

 • London School of Economics

  Projekt “EU kids online”: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety Online

 • Martin Luther Universität Halle-Wittenberg

  Sozialpädagogik der frühen Kindheit (Prof. Johanna Mierendorff)

 • Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií

  Dlhodobá kooperácia

 • Open University, UK

  Kritická psychológia a psychológia zdravia (Prof. Wendy Stainton Rogers)

  Psychosociálna paradigma a liminalita (Prof. Paul Stenner, dlhodobá kooperácia)
 • Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

  Spolupráca na projekte Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích

 • Rutgers Nisso Groep, Expert centre on sexuality, Holandsko

  Sexuálny nátlak a násilie mládeže ako ohrozenie sexuálneho zdravia mladých ľudí v Európe – poznanie a intervencia

 • University of Auckland

  Predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Dr. Marek Tesar)

 • University of East London

  Vládne štúdie týkajúce sa vzdelávania (Dr. Andrew Wilkins)

 • University of Helsinki

  Zmierňovanie predsudkov v školskom prostredí (Prof. Karmela Liebkind)

 • University of Limerick, Írsko, Department of Psychology

  Spolupráca na výskume merania stereotypov a predsudkov voči Rómom (Dr. Anca Minescu)

 • University of London, UK, Institute of Education

  Projekt hodnotenia ranej gramotnosti (Angela Hobsbaum)

  Predškolské vzdelávanie (Prof. Peter Moss)
 • University of Modena and Reggio Emilia, Department of Education and Human Sciences

  Zmierňovanie predsudkov v školskom prostredí (Prof. Loris Vezzali)

 • University of Roehampton

  Predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Prof. Mathias Urban)

 • University of Scranton

  Medzinárodné porovnávanie vzdelávania (Prof. Tata Mbugua)

 • University of Southampton, UK, Center for Sexual Health Research

  Sexuálne zdravie, reprodukcia (Prof. Roger Ingham – dlhodobá kooperácia)

Národní partneri

 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

  Spolupráca na projekte APVV14-0531 INTERMIN a VEGA 2/0079/15 – meranie stereotypov a predsudkov a intervencie na ich zmierňovanie

 • Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK

  Inklúzia ľudí so zdravotným znevýhodnením

 • Filozofická fakulta UCM, Trnava

  Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka

 • Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava

  Pragmatizmus, filozofické poradenstvo

 • Katedra politológie FiF UK Bratislava

  Projekt 5RP “Kultúrne vzorce rozširovania Európy”

  Výučba predmetov Politická psychológia a Politická analýza
 • Katedra psychológie FiF UK, Bratislava

  Dlhodobá kooperácia

 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

  Spoločný doktorandský študijný program školská pedagogika

 • I. Detská klinika DFN Bratislava

  Výskum neurovývinových porúch

SAV

 • Filozofický ústav SAV, v.v.i.

  Dejiny slovenského filozofického myslenia

 • Sociologický ústav SAV, v.v.i.

  Dlhodobá kooperácia

 • Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i.

  Dlhodobá kooperácia

Orgány štátnej a verejnej správy

 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

  Expertízy, účasť v pracovnej skupine, príprava a realizácia deliberačného fóra

 • Štátna školská inšpekcia

  Spolupráca na výskume o vzťahu medzi vedomosťami z dejepisu a občianskej náuky a medziskupinovými postojmi; na základe memoranda o spolupráci medzi ŠŠI a ÚVSK SAV, v. v. i.

Mimovládne a medzinárodné organizácie

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

  Dlhodobá kooperácia

 • Partners for Democratic Change Slovakia

  Dlhodobá kooperácia pri aktivitách týkajúcich sa výskumu a rozvoja občianskej spoločnosti

 • Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva (SACEI)

  Rozvoj predškolského vzdelávania a profesijného rastu učiteliek MŠ

 • Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu (IPPF)

  Sexuálna výchova, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (dlhodobá kooperácia)

 • Spoločnosť Williamsovho syndrómu

  Psychologická podpora ľudí s Williamsovým syndrómom a ich rodín, vzdelávanie a informovanie o nových poznatkoch o Williamsovom syndróme