Medzinárodné projekty

Aktuálne

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe
ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe
Doba trvania: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025
Evidenčné číslo:
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Holubová Barbora, PhD., Mgr. Očenášová Zuzana, PhD., Mgr. Šudila Žilinská Miroslava
Anotácia: Jedným z hlavných cieľov európskych spoločností je odstránenie všetkých druhov diskriminácie súvisiacich s rodom. Výskumnú kariéru si vyberá stále len málo žien z inak vysokému počtu vysokokvalifikovaných absolventiek. Z takmer 60% absolventiek v EÚ sa iba jedna tretina stane výskumnými pracovníčkami.Cieľom projektu ATHENA je odstránenie prekážok pri nábore, udržaní a kariérnom postupe výskumníčok, riešenie rodovej nerovnováhy v rozhodovacích procesoch a vytváranie organizačno-kultúrnej zmeny tak, aby sa v budúcnosti predišlo zaujatosti a diskriminačným praktikám. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je implementácia plánov rodovej rovnosti (GEPs – Gender Equality Plans) v 6 výskumných inštitúciách a v 2 organizáciách financujúcich výskum. Zapojené organizácie patria do krajín strednej a východnej EÚ a vzdialenejších regiónov EÚ, z krajín, ktoré vykazujú jedny z najnižších indexov rodovej rovnosti v EÚ. Prostredníctvom implementácie plánov rodovej rovnosti projekt prispeje k rozvoju výskumného potenciálu zapojených organizácií a celkovej výkonnosti Európskeho výskumného priestoru. Pomôže prekonať inovačnú priepasť medzi krajinami tým, že zabráni plytvaniu talentom a neefektívnemu uplatneniu kvalifikovaných žien.Projekt má ambíciu dosiahnuť systémovú zmenu. Prvým krokom projektu je analýza súčasného stavu v zapojených inštitúciách, vrátane analýzy vnútroštátnych právnych predpisov a politických rámcov. Zároveň predstaví participatívny proces tvorby plánu rodovej rovnosti, ktorého súčasťou bude mapovanie potrieb zainteresovaných aktérov, vrátane ich zaškolenia v problematike rodovej rovnosti. Súčasťou projektu je aj následná implementácia a monitoring plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416
Partnerské krajiny: Bulharsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101006416
Ambasádori sociálnej psychológie EASP
Social Psychology Ambassadors of the EASP
Doba trvania: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
Evidenčné číslo: European Association of Social Psychology - Extraordinary grant
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD.
Anotácia: Nedávne štúdie poukazujú na nerovnosti v rámci sociálnej psychológie a štrukturálne znevýhodnenia, ktorým čelia výskumníci, okrem iného z regiónu južnej a východnej Európy. Na základe týchto poznatkov sa projekt ujíma vedenia v systematickej a komunitne orientovanej forme akcie. Cieľom projektu je vytvoriť a posilniť sieť sociálnych psychológov a psychologičiek z desiatich krajín regiónu južnej a východnej Európy (Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Ukrajina, Lotyšsko) a uľahčiť ich ďalšiu integráciu do európskeho spoločenstva.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Kosovo, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina
Webová stránka projektu: https://www.easp.eu/news/itm/introducing_our_new_social_psych-1423.html

Ukončené

ENGAGE - Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny
Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hargašová Lucia, PhD., Mgr. Kanyicska Belán Dóra, PhD., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD., Mgr. Ševčíková Henrieta
Spoluriešitelia mimo SAV: Andrej Findor (FSEV UK), Matej Hruška (FSEV UK)
Anotácia: ENGAGE sa zaoberá diskrimináciou Rómov v Európe pričom vychádza z predpokladu, že anticiganizmus a nepriateľský normatívny politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a ich sociálnej angažovanosti. Našim cieľom je: (1) riešenie problému anticiganizmu a ľahostajnosti medzi členmi nerómskej väčšiny; (2) zvyšovanie rómskeho aktivizmu a angažovanosti; (3) mobilizácia Nerómov ako spojencov pre sociálnu zmenu. Navrhujeme identifikovať nový prístup ku kontaktným intervenciám na zmierňovanie predsudkov, aby sa splnil cieľ vytvorenia harmónie v spoločnosti pri zachovaní povedomia o sociálnych nerovnostiach. Náš projekt bude mať dva hlavné piliere: (1) realizácia a evalvácia kontaktných intervenčných programov pomocou akčného výskumu a identifikácia príkladov dobrej praxe; (2) randomizované laboratórne a terénne experimenty, analýza dát z veľkých európskych prieskumov (napr. ESS, EDS) a metaanalýza predchádzajúcich výskumov. Zameriame sa na Maďarsko, Slovensko a Španielsko, ale zachováme európsku perspektívu v zbere a diseminácii údajov. Na základe tohto projektu pomocou multimetódového prístupu vypracujeme (1) spoločné metodiky pre kontaktné intervencie a (2) online interaktívny súbor nástrojov na hodnotenie intervencií z hľadiska vhodnosti pre daný normatívny kontext, zmierňovanie predsudkov a mobilizáciu pre sociálnu zmenu. Zorganizujeme neformálne vzdelávacie workshopy v Maďarsku a Španielsku s Nerómami a rómskou mládežou (~ N = 250), vytvorené na základe iteračného procesu akčného výskumu. Príklady dobrej praxe, experimentálne dôkazy a analýza sekundárnych dát poskytnú faktografické informácie akademickým pracovníkom, verejnosti, lokálnym politikom, politikom inštitúcií EÚ a mimovládnym organizáciám. Informácie budeme diseminovať prostredníctvom tradičných a sociálnych médií, vytvorením krátkeho videa a tlačových správ.
Partnerské krajiny: Maďarsko, Slovensko, Španielsko
Webová stránka projektu: https://polrom.eu/engage/
PolRom - Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe
Doba trvania: 1. 11. 2018 – 31. 8. 2021
Evidenčné číslo: 808062
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hargašová Lucia, PhD., Mgr. Kanyicska Belán Dóra, PhD., doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc., Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD.
Anotácia: Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený "Rights, Equality and Citizenship Programme" DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Írsko, Maďarsko, Rumunsko
Webová stránka projektu: www.polrom.eu
Politickí lídri a volebné správanie
Political Leadership and Voting Behaviour
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019
Evidenčné číslo:
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Timofy Brick, Anca Minescu, Craig Mc Garty
Anotácia: V projekte skúmame sociálno-psychologické procesy ovplyvňujúce implicitné teórie o osobnosti politických lídrov a následnú voľbu kandidáta v prezidentských voľbách. Predpokladáme, že nielen identifikácia, ale aj disidentifikácia s politickým kandidátom a jeho ingroup môže ovplyvniť rozhodovanie voličov prostredníctvom budovania kolektívneho konsenzu, ktorý vedie k presvedčeniu, že osobnosť lídra pochádzajúceho z nečlenskej skupiny obsahuje negatívne črty.
Partnerské krajiny: Austrália, Írsko, Ukrajina
CIMULACT - Občianska viacúrovňová konzultácia Horizontu 2020
Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020
Doba trvania: 1. 6. 2015 – 30. 4. 2018
Evidenčné číslo: 665948
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PhDr. Michalek Tomáš, doc. Mgr. Popper Miroslav, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu CIMULACT je prispieť k zvyšovaniu významu a zodpovednosti politiky výskumu, vývoja a inovácií tak na európskej úrovni – v rámci programu Horizont 2020, tak aj na národnej úrovni – tým, že zapája kľúčových aktérov i radových občanov do spoločného vytvárania výskumných programov založených na reálnych a oprávnených spoločenských víziách, potrebách a požiadavkách. Projekt má rozšíriť povedomie a diskusiu k záležitostiam vedy a techniky, zvýšiť vedeckú gramotnosť, ktorá zahŕňa pochopenie úlohy vedy a techniky v spoločnosti a vytvoriť spoločné porozumenie medzi kľúčovými aktérmi vo vede, politikmi a občanmi. Tento projekt zahŕňa aktérov v 28 štátoch EÚ, v Nórsku a Švajčiarsku. CIMULACT stavia na presvedčení, že kolektívna inteligencia spoločnosti dáva Európe konkurenčnú výhodu, ktorá môže prispieť k posilneniu významu európskej vedy a techniky. Zavedenie fungujúceho dialógu medzi kľúčovými aktérmi vo vede, politikmi a občanmi povedie k diskusii a vytvoreniu vízií a scenárov želanej budúcnosti a tie sa potom pretavia do odporúčaní a návrhov pre oblasť politiky výskumu, vývoja a inovácií.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Slovensko
Webová stránka projektu: cimulact.sav.sk (bude spustená v r. 2016)
PLATENSO - Projekt 7. RP EÚ Budovanie platformy pre rozšírený sociálno-vedný výskum vzťahujúci sa k jadrovej energii v strednej a východnej Európe
Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe
Doba trvania: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016
Evidenčné číslo:
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PhDr. Rosová Viera, CSc.
Anotácia: Projekt PLATENSO reaguje na cieľ výzvy Jadrové štiepenie 2013-6.0.1, ktorým je zvýšenie účasti výskumných inštitúcií v oblasti programu výskumu a vývoja EURATOM zameranej na jadrové štiepenie a ochranu pred žiarením najmä na účely zvýšenia bezpečnosti, efektívneho využívania zdrojov a hospodárnosti jadrového štiepenia a spôsobov využitia žiarenia v priemysle a medicíne. Cieľom aktivít na Slovensku bude zmapovať relevantné výskumné inštitúcie (vrátane Univerzít), predstaviť im kontext a možnosti výskumu v oblasti spoločenských a prírodných vied ktorý by mohol pomôcť v SR skvalitniť prijímanie rozhodnutí v oblasti jadrovej energetiky a jej riadenia a kontroly zo strany štátnej správy, verejného sektora, samospráv atď. ÚVSK sa bude podieľať na identifikovaní potenciálnych výskumných kapacít pre ciele projektu (uchopovanie sociálno-vedných dimenzií problematiky jadrovej energetiky) v akademickej aj mimoakademickej sfére, zosieťovanie a stimulovanie ich záujmu o predmetnú problematiku. Následne sa bude podieľať na vypracúvaní alternatívnych verzií výskumnej stratégie v problematike sociálnych dimenzií jadrovej energetiky, a to vo variantoch udržiavacom, ústupovom a variante generátorov IV. generácie. Popri tom bude ÚSVK participovať aj na identifikovaní perspektívnych kapacít z oblasti sociálnych vied pre ďalšie vzdelávanie.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://platensoproject.eu/
EU Kids Online - EU Kids Online: Enhancing Knowledge Regarding European Children\'s Use, Risk and Safety Online
EU Kids Online: Enhancing Knowledge Regarding European Children\'s Use, Risk and Safety Online
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: SIP-2010-TN-4201001
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
Y-SAV - Sexuálny nátlak a násilie mládeže ako ohrozenie sexuálneho zdravia mladých ľudí v Európe – poznanie a intervencia
“Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young people’s sexual health in Europe”- Acronym YouthSexualViolence,
Doba trvania: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2013
Evidenčné číslo: 2009 12 22
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Anotácia: Tento projekt EU Health Programme/Executive Agency for Health and Consumers/DG SANCO je zameraný na identifikovanie a zviditeľnenie problematiky sexuálnej agresie a násilia medzi mládežou. Jeho cieľom je vypracovanie štandardnej sady indetifikátorov a zmapovanie situácie v európskych krajinách. Jeho výstupy majú prispieť k vytvoreniu efektívnych politík v EU na prevenciu sexuálneho násilia medzideťmi a mládežou.
Partnerské krajiny: Grécko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko
Webová stránka projektu: http://www.kvsbk.sav.sk/indexslovak.php?id=ysavposlanie
Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích
Intergroup attitudes and Intergroup contact in five Central European countries
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: P407/10/2394
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda, PhD.
Anotácia: Projekt zjišťuje souvislosti meziskupinového kontaktu a meziskupinových postojů v příhraničních oblastech České republiky a čtyř sousedních zemí (Rakouska, Německa, Polska, Slovenska). Meziskupinový kontakt zahrnuje setkávání členů různých sociálních skupin – v případě nášho projektu různých národů. Zkoumáme tři komponenty meziskupinových postojů: kognitivní, afektivní a behaviorální. Kognitivní komponenta meziskupinových postojů - národní stereotypy - bude zachycena na škálách charakteristik obsažených v pětifaktorovém modelu osobnosti. Afektivní komponenta bude určena pomocí teploměru emočního vztahu ke členům vlastního a sousedních národů. Behaviorální komponenta bude odvozena z kvalitativní analýzy volných výpovědí, v nichž respondenti popisují svoji zkušenost s členy sousedního národa. Součástí projektu je také analýza vlivu různých úrovní lingvistické abstraktnosti při označení národnosti v instrukci pro volnou výpověď. Projekt vychází z teoretického rámce sociální psychologie a psychologie osobnosti a propojuje kvantitativní a kvalitativní analýzu dat.
Webová stránka projektu: http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=121
CULTPAT - Kultúrne vzorce rozširovania Európy (5. RP EU)
Cultural Patterns of European Enlargement (CULTPAT – 5th FP)
Doba trvania: 1. 9. 2003 – 31. 8. 2006
Evidenčné číslo: 00143
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Stratégie uplatňovania dohôd z Espoo a Aarhusu: Dolné Rakúsko - Slovensko
Strategies of application of the Espoo and Aarhus Agreements betwen Lover Austria and Slovakia
Doba trvania: 1. 5. 2005 – 30. 6. 2006
Evidenčné číslo:
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Partnerské krajiny: Rakúsko