Medzinárodné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe
ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe
Doba trvania: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025
Evidenčné číslo:
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Holubová Barbora, PhD., Mgr. Očenášová Zuzana, PhD., Mgr. Šudila Žilinská Miroslava
Anotácia: Jedným z hlavných cieľov európskych spoločností je odstránenie všetkých druhov diskriminácie súvisiacich s rodom. Výskumnú kariéru si vyberá stále len málo žien z inak vysokému počtu vysokokvalifikovaných absolventiek. Z takmer 60% absolventiek v EÚ sa iba jedna tretina stane výskumnými pracovníčkami.Cieľom projektu ATHENA je odstránenie prekážok pri nábore, udržaní a kariérnom postupe výskumníčok, riešenie rodovej nerovnováhy v rozhodovacích procesoch a vytváranie organizačno-kultúrnej zmeny tak, aby sa v budúcnosti predišlo zaujatosti a diskriminačným praktikám. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je implementácia plánov rodovej rovnosti (GEPs – Gender Equality Plans) v 6 výskumných inštitúciách a v 2 organizáciách financujúcich výskum. Zapojené organizácie patria do krajín strednej a východnej EÚ a vzdialenejších regiónov EÚ, z krajín, ktoré vykazujú jedny z najnižších indexov rodovej rovnosti v EÚ. Prostredníctvom implementácie plánov rodovej rovnosti projekt prispeje k rozvoju výskumného potenciálu zapojených organizácií a celkovej výkonnosti Európskeho výskumného priestoru. Pomôže prekonať inovačnú priepasť medzi krajinami tým, že zabráni plytvaniu talentom a neefektívnemu uplatneniu kvalifikovaných žien.Projekt má ambíciu dosiahnuť systémovú zmenu. Prvým krokom projektu je analýza súčasného stavu v zapojených inštitúciách, vrátane analýzy vnútroštátnych právnych predpisov a politických rámcov. Zároveň predstaví participatívny proces tvorby plánu rodovej rovnosti, ktorého súčasťou bude mapovanie potrieb zainteresovaných aktérov, vrátane ich zaškolenia v problematike rodovej rovnosti. Súčasťou projektu je aj následná implementácia a monitoring plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416
Partnerské krajiny: Bulharsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101006416
Komplexnosť sociálnej identity a jej vplyv na akulturačné preferencie príslušníkov majority
Explaining the Effects of Social Identity Complexity on Majority Members Acculturation Preferences
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: Seedcorn Grant of the European Association of Social Psychology
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD.
Anotácia: Sociálna psychológia poskytla množstvo nástrojov na zlepšenie medziskupinových vzťahov, pričom najväčší potenciál ukázali prístupy zdôrazňujúce spoločnú identitu s nečlenskou skupinou a rekategorizáciu skupín pomocou viacerých kategórií. Tieto stratégie, ktoré sa primárne sústreďujú na zmenu vnímania jednej nečlenskej skupiny, však predstavujú určité obmedzenia, najmä pokiaľ ide o zovšeobecnenie na iné skupiny. Naproti tomu prístup založený na komplexite sociálnej identity sa zameriava na komplexnejšie vnímanie seba samého namiesto jednoduchého zmenšovania psychologických hraníc medzi členskou a nečlenskou skupinou. Komplexnosť sociálnej identity sa vzťahuje na subjektívnu predstavu jednotlivca o vzájomných vzťahoch medzi jeho viacerými skupinovými identitami a už bola spojená s väčšou toleranciou voči nečlenským skupinám a lepšími postojmi vrátane pozitívnych opatrení a multikulturalizmu. Cieľom projektu je zistiť a preskúmať súvislosť medzi vnímaním sociálnej komplexnosti vlastnej sociálnej identity a tendenciou vnímať väčšiu komplexnosť v rámci nečlenských skupinách a preskúmať možné základné mechanizmy súvislosti medzi komplexnosťou sociálnej identity a pozitívnymi medziskupinovými postojmi v kontexte akulturácie imigrantov.
Partnerské krajiny: Taliansko, Turecko, Veľká Británia
UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku
Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia
Doba trvania: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Ing. Bahna Miloslav, PhD., Mgr. Fedáková Denisa, PhD., Ing. Mezihorák Petr, PhD., Mgr. Očenášová Zuzana, PhD., Mgr. Papcunová Jana, PhD., Mgr. Petrjánošová Magda, PhD., Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD., Mgr. Prošek Tomáš, PhD., Mgr. Wilsch Martina, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Slovensko

Ukončené

Ambasádori sociálnej psychológie EASP
Social Psychology Ambassadors of the EASP
Doba trvania: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
Evidenčné číslo: European Association of Social Psychology - Extraordinary grant
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Poslon Xenia Daniela, PhD.
Anotácia: Nedávne štúdie poukazujú na nerovnosti v rámci sociálnej psychológie a štrukturálne znevýhodnenia, ktorým čelia výskumníci, okrem iného z regiónu južnej a východnej Európy. Na základe týchto poznatkov sa projekt ujíma vedenia v systematickej a komunitne orientovanej forme akcie. Cieľom projektu je vytvoriť a posilniť sieť sociálnych psychológov a psychologičiek z desiatich krajín regiónu južnej a východnej Európy (Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Ukrajina, Lotyšsko) a uľahčiť ich ďalšiu integráciu do európskeho spoločenstva.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Kosovo, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina
Webová stránka projektu: https://www.easp.eu/news/itm/introducing_our_new_social_psych-1423.html