Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína. Prečo neveríme? In SIMAN, Pavol et al. Zmena klímy : I. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 25-33. Dostupné na internete: <www.otvorenaakademia.sk> Typ: AEDA
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Emotionally Engaged Parent Versus Professional Teacher: Strategies for Maintaining Borders Between the Dual Teacher-Parent Role in School. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 32, no. 1, p. 84-100. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0008 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: ADNB
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identita rómskych aktivistov a aktivistiek: Príležitosť alebo hrozba? = Roma activist identity: Opportunity or a threat? In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 43. ISBN 978-80-89524-69-3. (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - CARMONA, Cristina - PÁNTYA, József - KANYICSKA BELÁN, Dóra - FERNÁNDEZ, Juan Sebastián - IGNÁCZ, Judit - KENDE, Anna - NYÚL, Boglárka - POPPER, Miroslav - URBIOLA, Ana. Roma Activism : Summary report of the interviews with Roma activists in three countries – Hungary, Slovakia and Spain. ENGAGE Project, 2022. 25 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/report-roma-activists-interviews-full.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: GHG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte. Národná správa vybraných príkladov dobrej praxe (WP2). ENGAGE Project, 2022. 17 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/01/national-report-wp2-best-practice-examples-slovakia-analyza-prikladov-dobrej-praxe.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: GHG
 • HAZDOVÁ, Barbora - NEMEJC, Karel - URBAN, Kamila. Career and Gender: Evaluation of Factors for the Entry and Staying of Women in the Military Police. In Conference Proceedings of the 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. - Albena : SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES, ARTS & HUMANITIES, 2021, s. 361-368. ISBN 978-3-903438-00-2. Dostupné na: https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s08.33 Typ: AFC
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - BIANCHI, Gabriel. Model of Motivations for Engaging in Polyamorous Relationships. In Sexologies, 2022, vol. 31, no. 3, p. 184-194. (2021: 0.226 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1158-1360. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.sexol.2022.03.003 Typ: ADCA
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - HARGAŠOVÁ, Lucia. The Other Side of the Coin : A Narrative Inquiry into the Positive Consequences of Infidelity Among Young Adults. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 282-295. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0021 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola. Naratívny výskum pozitívnych dôsledkov nevery medzi mladými dospelými = A narrative inquiry into the positive consequences of infidelity among young adults. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 67. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: AFH
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa. Identifikácia motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie : Dizertačná práca = Identification of Motives and Contexts for Entering Polyamory. Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 147 s. Typ: DAI
 • KALLOVÁ, Nikola. Vzťahovosť a dialóg : Evidencia efektivity sokratovskej metódy vyučovania vo výskumnej literatúre = Relationship and dialogue: Evidence of the effectiveness of the Socratic learning and teaching method in research literature. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2021, roč. 12, č. 4, s. 304-313. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-12/cislo-4/pedagogika_4_21.pdf Typ: ADFB
 • KALLOVÁ, Nikola - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - LUKŠÍK, Ivan. A Misfortune or a Benefit? Young People’s Quality of Life and Romantic Relationships During the Covid-19 Pandemic. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 255-266. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0019 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. Prečo nás škola robí šťastnými. In Aktuality.sk : Veda, výskum – naša šanca, 13.03.2022, s. 1-6. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/jC8iLag/preco-nas-skola-robi-stastnymi/ Typ: GII
 • KALLOVÁ, Nikola. Záhadný moment výberu : Protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane sadá? Vedci zisťovali, akým spôsobom si vyberáme partnera. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII., č. 8, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/zahadny-moment-vyberu/ Typ: GII
 • KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Attitudes and relations between the Slovak majority and the Hungarian minority in Slovakia. In Intersections East European Journal of Society and Politics, 2022, vol. 8, no. 3, p.192-215. (2021: 0.200 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2416-089X. Dostupné na: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v8i3.747 (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: ADMB
 • KANYICSKA BELÁN, Dóra. Rómovia, slovenskí Maďari a moslimovia očami slovenskej majority: Prepojenie kontaktnej teórie a teórie medziskupinovej hrozby : Dizertačná práca = The Roma, Hungarian and Muslim Minority through the Eyes of the Slovak Majority: Coherence of the Contact Theory and the Intergroup Threat Theory. Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 122 s. Typ: DAI
 • KENDE, Anna - NYÚL, Boglárka - TORRES-VEGA, Laura C. - URBIOLA, Ana - NAVAS, Marisol - IGNÁCZ, Judit - POCSAI, Bettina - SZÉNASI, Szilvia - HARGAŠOVÁ, Lucia - KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Summary of best practices selection of intergroup contact, anti-Gypsyism and mobilization for social change of Roma and non-Roma. ENGAGE Project, 2022. 11 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/d2.4-summary-of-best-practices.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: GHG
 • MÄKINEN, Viivi - JASINSKAJA-LAHTI, Inga - RENVIK, Tuuli Anna - COCCO, Veronica Margherita - LÁŠTICOVÁ, Barbara - VEZZALI, Loris - LIEBKIND, Karmela. The role of the perceived engagement of the facilitator in a vicarious contact intervention: A school-based field experiment in three countries. In Journal of Community & Applied Social Psychology, 2022, vol. 32, issue 4, p. 623-636. (2021: 2.968 - IF, Q3 - JCR, 0.886 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-9284. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/casp.2579 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADMA
 • PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Naratívna produkcia detí v predškolskom veku: Porovnanie vplyvu dvoch vzdelávacích programov jazykového vzdelávania = Narrative production in preschool age: A comparison of two early literacy programmes. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 80. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Typ: AFH
 • PETROVÁ, Zuzana. Význam vzdelávacieho prostredia v učení detí predškolského veku. In Riadenie a rozvoj materskej školy : sprievodca riaditeľky MŠ v legislatívnej a výchovno-vzdelávacej praxi. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2022, s. 1-18. Typ: BEF
 • PETRŮ PUHROVÁ, Barbora - LUKŠÍK, Ivan - SCHEITEL, Regina. Symbolic Coping: Young People’s Perspectives During the Covid-19 Pandemic in Three Central European Countries. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 241-254. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0018 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - FINDOR, Andrej. Identitné mechanizmy znevýhodnenia: Individuálna mobilita alebo kolektívna akcia? = Identity mechanisms of disadvantage: Individual mobility or collective action? In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 46. ISBN 978-80-89524-69-3. (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: AFH
 • POSLON, Xenia-Daniela. Social Normative Approach to Intergroup Attitudes in Adolescents : Dissertation thesis. Supervisor: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 127 s. Typ: DAI
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - URBIOLA, Anna - KENDE, Anna. Factors underlying Roma engagement in action for equal rights : Survey report WP3. ENGAGE Project, September 2022. 9 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/wp3-survey-report-factors-underlying-roma-engagement-in-action-for-equal-rights.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: GHG
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Možnosti skúmania viacnásobnej stigmatizácie: Pilotné overenie meracích nástrojov prostredníctvom kognitívnych interview = Possibilities of exploring multiple stigmatization: Pilot verification of measuring instruments by using cognitive interview. In PhD existence 12 - „Zmena" : Sborník odborných příspevků. Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2022, s. 200-225. ISBN 978-80-244-6174-8. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Typ: AFC
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Viacnásobná stigmatizácia a prosociálne správanie v kontexte školského prostredia = Multiple stigmatization and prosocial behaviour in the school context. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 131. ISBN 978-80-89524-69-3. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Typ: AFH
 • ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava - HOLUBOVÁ, Barbora - BIANCHI, Gabriel. Rodový audit v SAV: Prípadová štúdia = Gender audit at the SAS: A case study. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 132. ISBN 978-80-89524-69-3. (101006416 — ATHENA : Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe) Typ: AFH
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2022, vol. 28, no. 1, p. 151-166. (2021: 0.242 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: ADMB
  Citácie:
  [1.2] BELLARE, Yamini - SMITH, Adam - COCHRAN, Kelcee - LOPEZ, Samuel Garcia. Motivations and Barriers for Adult Learner Achievement: Recommendations for Institutions of Higher Education. In Adult Learning. ISSN 10451595, 2021-01-01, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10451595211059574., Registrované v: SCOPUS
  [2.2] URBAN, Marek. Not suitable for outsiders: Social network analysis of slovak cinema from 2012 to 2019. In Slovenske Divadlo. ISSN 0037699X, 2021-01-01, 69, 2, pp. 206-221., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu: Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Brno: Masarykova univerzita, 1., elektronické vydání. ISBN 978-80-210-9914-2, 2021, 249 pp. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021
  [3.1] CESPÓN, Milagros Torrado - LAGE, José María Díaz. Gamification, Online Learning and Motivation: A Quantitative and Qualitative Analysis in Higher Education. In Contemporary Educational Technology. ISSN 1309-517X, 2022, Vol. 14, Issue 4, ep381, https://doi.org/10.30935/cedtech/12297
  [3.1] NAIM, Sidrotun - MOKODENSEHO, Sabil. Implementation of the Virtual Learning Models during the Covid-19 Pandemic: Students’ Perspectives and Its Lessons. In JURNAL KEPENDIDIKAN: JURNAL HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. E-ISSN: 2442-7667, Vol. 8, No. 3, September 2022, pp. 617-628
 • URBAN, Kamila - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Faktory ovplyvňujúce vnímaný stres a depresívne prežívanie počas 2. a 3. vlny pandémie COVID-19 = Factors influencing perceived stress and depressive feelings during 2nd and 3d waves of the COVID-19 pandemic. In Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022, s. 24-29. ISBN 978-80-89524-70-9. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf?fbclid=IwAR2v0jJ--8qLaQ0pPa9szVFbVanX1hmb3hiEAydZeddufgprSPp3u0y9prs (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: AEDA
 • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek. How confident are preschoolers about their comprehension monitoring? In Literacy and Diversity: New Directions : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Dublin : Literacy Association of Ireland, 2022. Dostupné na internete: https://www.literacyeurope.org/dublin-2022-home/programme/ Typ: AFG
 • URBAN, Kamila - PETROVÁ, Zuzana. Self- and co-regulation in collaborative problem solving in preschool-age children. In SIG 16 Online Conference 2022 : Metacognition and Self-Regulated Learning. - Dresden : Faculty of Psychology, 2022, s. 22. Typ: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek - PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Rola metakognície pri počúvaní s porozumením a naratívnej produkcii v predškolskou veku. In Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem : cesty propojení výzkumu a praxe. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, 2022, s. 12. Typ: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. The role of academic goals in strategy use, motivation, and emotions: A mixed-design pilot study. In SIG816 - Motivation and Emotion meets Metacognition and Self-regulated Learning : Book of Abstracts: 17th International Conference on Motivation [elektronický zdroj]. - Dresden : Faculty of Psychology, Technische Universität Dresden, 2022, s. 70. Dostupné na internete: https://sig8meetssig16-dresden.de/wp-content/uploads/2022/08/program_abstracts_SIG8meetsSig16.pdf Typ: GII
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - MINAROVIČOVÁ, Katarína. Beware of those bearing gifts: international resource pools and Slovak activists tackling gender-based violence against women. In Europe from a political sociological perspective : Jean Monnet Chair Online Textbook 2022. - Bratislava : Institute of European Studies and International Relations, 2022, s. 1-18. ISSN 2644-6596. Typ: GHG
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. Akademický svet a jeho súčasné problémy. Recenzenti: Štefan Luby, František Novosád. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2022. 187 s. ISBN 978-80-224-1965-9 Typ: AAB
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Typ: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Early Literacy Curriculum and Its Journey to Kindergarten Classroom. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 121-133. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0010 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ADNB
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Naratívna produkcia ako prekurzor úspešnosti rozvoja ranej gramotnosti detí = Narrative production in preschool age as a precursor for successful literacy development. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 86. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: AFH
 • ZEINEDDINE, Fouad Bou - SAAB, Rim - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KENDE, Anna - AYANIAN, Arin H. ”Some uninteresting data from a faraway country”: Inequity and coloniality in international social psychological publication. In Journal of Social Issues : A Journal of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 2022, vol. 78, issue 2, p. 320-345. (2021: 5.418 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-4537. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/josi.12481 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus