Publication Activity

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year/category for a list of publications
 • AGLIETTI, Claudia - ANTONIJEVIC, Zorana - BERLIRI, Maresa - BOBEK, Alicja - CIAPUTA, Ewelina - DE CHEVEIGNÉ, Suzanne - DE VRIES, Miranda - MONTALBÁN, Paloma Ellis - ENSARI, Pınar - GHIDONI, Elena - GOLEMANOVA, Ralitsa - GUENTHER, Elisabeth Anna - IZAGUIRRE, Ainhoa - JÓHANNSDÓTTIR, Guðbjörg Helga - KAMBOURI, Nelli - KENDE, Agnes - KERREMANS, Aart - KYPRIANOU, Maria - MARTIN, Annika - MAUFRAS ČERNOHORSKÁ, Vanda - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - ROLANDSEN AGUSTIN, Lise - DE OLIVEIRA, Catarina Sales - STEINÞÓRSDÓTTIR, Finnborg Salome - SANDSTRÖM, Lina - SARNAVKA, Sanja - STILL, Alexis - STOVELL, Clare - STROE, Monica - TANHUA, Inkeri - THIDEMANN FABER, Stine - THRYSØE NIELSEN, Lærke - TRETJAKOVA, Vaida - TUNCER, Fatma - TÜRKER, Nazlı - TZANAKOU, Charikleia - VAN ENGEN, Marloes - WIENAND-SANGARE, Carolina - WUIAME, Nathalie - ZITMANE, Marita - ZUPEVC, Katarina. (Better) Stories from the Pandemic. Editors: Claudia Aglietti, Caitriona Delaney, Pınar Ensari, Elena Ghidoni, Audrey Harroche, Alexis Still, Nazlı Türker. First edition. Örebro : Örebro University Press, 2023. 200 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.8061703. ISBN 978-91-87789-83-0 Typ: EDJ
 • ČERNOHORSKÁ, Vanda - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - KENDE, Agnes. The COVID-19 Pandemic and Gender+ Inequalities in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: The Heteronormativity of Anti-Pandemic Measures and Their Impact on Vulnerable Groups. In Gender a výzkum, 2023, roč. 24, č. 1, s. 114-134. (2022: 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2570-6578. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/gav.2023.007 Typ: ADMB
 • ČIERNA, Andrea. Odzadu dopredu - na čo sú a nie sú dobré sexuologické dotazníky. In PhD existence 13 - „(Ne)šťastná čísla“ : Bulletin abstraktů. 1. vydání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2023, s. 57. ISBN 978-80-244-6260-8. Typ: AFG
 • JIRSÁKOVÁ, Jitka - VOTAVA, Jiří - URBAN, Kamila - GÜRTLER, Jana - GUBANI, Přemysl. Strategie rozvoje kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání : Jak učit žáky kariérně myslet [elektronický dokument]. Recenzovali: Lucie Václavková, Sylvie Navarová. Praha : Nakladatelství České zemědělské univerzity, 2022. 146 s. ISBN 978-80-213-3235-5 Typ: AAA
 • KALLOVÁ, Nikola. Šťastnejší žiaci druhého stupňa ZŠ: Ako to docieliť na podklade školských dokumentov = Happier second graders: How to achieve this on the basis of school documents. In e-Pedagogium, 2023, roč. 23, č. 1, s. 34-45. ISSN 1213-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/epd.2023.002 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADEB
 • KALLOVÁ, Nikola - LUKŠÍK, Ivan - HNATKOVIČOVÁ, Denisa. Young people’s perceived (in)vulnerability during the Covid-19 pandemic and media depictions. In Youth Voice Journal, s. 3-21. ISSN 2056-2969. Dostupné na internete: https://www.rj4allpublications.com/product/young-peoples-perceived-invulnerability-during-covid-19/ (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADMB
 • KALLOVÁ, Nikola - ČIERNA, Andrea. Partnerská a sexuálna výchova : Pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá [elektronický dokument]. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., 2023. 30 s. Dostupné na internete: https://uvsk.sav.sk/wp-content/uploads/uploaded/documents/publications/human-communication-studies/Partnerska-a-sexualna-vychova.pdf. ISBN 978-80-973370-8-7 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: GII
 • KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Different Minority Groups Elicit Different Safety, Economic, Power, and Symbolic Threats. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 1, p. 51-66. (2022: 0.4 - IF, 0.16 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-2031 (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: ADNB
 • KENDE, Anna - NARIMAN, Hadi Sam - NYÚL, Boglárka - BADEA, Constantina - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MAHFUD, Yara - GRUEV-VINTILA, Andreea - MINESCU, Anca - O’CONNOR, Ashley - BOZA, Mihaela - POSLON, Xenia-Daniela - POPPER, Miroslav - HADARICS, Márton. “Put a Little Love in Your Heart”: Acceptance of Paternalistic and Ally Political Discourses Both Predict Pro-Roma Solidarity Intentions Through Moral Inclusion. In Political Psychology, 2023, vol. 44, no. 5, p. 1077-1095. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 2.61 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0162-895X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/pops.12877 Typ: ADCA
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - BABOŠ, Pavol. Kto na Slovensku perie partnerskú bielizeň? O partnerských vzťahoch z rodového hľadiska z pohľadu psychológie a kultúrnej antropológie = Who Does the Partner’s Laundry? On Partner Relationships from a Gender Perspective in Psychology and Cultural Anthropology. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 61-75. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.05 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • OČENÁŠOVÁ, Zuzana. Keď sa stratégia násilia stane spoločenskou normou: vplyv sociálnej izolácie počas pandémie na partnerské násilie na ženách = When a Strategy of Violence Becomes a Social Norm: the Impact of Social Isolation on Women Experiencing Intimate Partner Violence. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 29-41. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.03 Typ: ADNB
 • OĽHOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KUNDRÁT, Josef - KANOVSKÝ, Martin. Using fiction to improve intergroup attitudes: Testing indirect contact interventions in a school context. In Social Psychology of Education, 2023, vol. 26, no. 1, p. 81-105. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 1.042 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1381-2890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11218-022-09708-4 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza. VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: ADCA
 • OĽHOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara - DRÁĽ, Peter - FINDOR, Andrej - POPPER, Miroslav - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Príbehmi proti predsudkom 2 : využitie literárnej fikcie vo vzdelávaní. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., 2023. 23 s. ISBN 978-80-974522-0-9 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach) Typ: GII
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako zmysluplne skúmať využívanie nových médií a digitálne spôsobilosti u detí a mládeže. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXII. ročník : Punk v kvalitativním výzkumu aneb „Kvalita is not dead" (sborník abstraktů). 1. vydání. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 28. ISBN 978-80-7394-987-7. (VEGA č. 2/0169/21 : Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu) Typ: AFG
 • PETROVÁ, Zuzana. Preschool Narrative Production as a Precursor for Successful Reading and Literacy Development. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 101-118. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC
 • POPPER, Miroslav. Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2022. 102 s. ISBN 978-80-224-2023-5 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi. APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: AAB
 • ŠEBÁŇ, Peter - URBAN, Kamila - ŠIKL, Radovan. A Comparison Between Rereading and Reading of Multiple Texts. In EARLI 2023 Book of Abstracts : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. - Thessaloniki, Greece : EARLI.org, 2023, s. 369. Dostupné na internete: https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-110823.pdf Typ: GII
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Úskalia skúmania viacnásobnej sociálnej kategorizácie a intersekcionality: Možnosti a limity [Pitfalls of multiple social categorization and intersectionality research: Possibilities and limits]. In Československá psychologie, 2023, roč. 67, č. 3-4, s. 192-212. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.145 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0009-062X. Dostupné na: https://doi.org/10.51561/cspsych.67.3-4.192 (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Typ: ADCA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Viacnásobná sociálna kategorizácia v školskom prostředí. In PhD existence 13 - „(Ne)šťastná čísla“ : Bulletin abstraktů. 1. vydání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2023, s. 63. ISBN 978-80-244-6260-8. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: AFG
 • ŠROL, Jakub - ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava. Úvodné slovo. In Zmena klímy : II. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 5-6. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: GII
 • ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava. Psychológia prežívania klimatickej krízy: od klimatickej úzkosti k aktívnej nádeji. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 44-49. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • ŠUĽOVÁ, Mária - POPPER, Miroslav. Analýza sociálnych reprezentácií surogátneho materstva na internetových fórach. In PhD existence 13 - „(Ne)šťastná čísla“ : Bulletin abstraktů. 1. vydání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2023, s. 50. ISBN 978-80-244-6260-8. (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: AFG
 • ŠUĽOVÁ, Mária - POPPER, Miroslav. „Aký je váš názor na vynosenie dieťaťa inou ženou?“ Sociálne reprezentácie surogátneho materstva v online prostredí. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXII. ročník : Punk v kvalitativním výzkumu aneb „Kvalita is not dead" (sborník abstraktů). 1. vydání. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-7394-987-7. (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: AFG
 • TRTÍLEK, Jan - NAVRÁTILOVÁ, Natálie - FOJTŮ, Nikol - LÁŠTICOVÁ, Barbara. „Chci to studovat víc a chci to dělat dobře“: vnímání profese studenty a studentkami psychologie během pandemie COVID-19 = “I want to study it more and I want to do it well”: psychology students‘ perceptions of the profession during the covid-19 pandemic. In Diskuze v psychologii, 2021, roč. 3, č. 2, s. 73-85. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2022.003 Typ: ADEB
 • URBAN, Kamila. Role of Metacognition in Early Literacy Development. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 83-99. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC
 • Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. Kamila Urban (ed.) ; recenzenti: Radka Wildová, Varun Ashokan. 1. vyd. Berlin : Peter Lang, 2023. 132 s. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261. ISBN 978-3-631-88645-8 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: FAI
 • URBAN, Kamila. Introduction: The Importance of Literacy-rich Classrooms. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. - Berlin : Peter Lang, 2023, s. 11-17. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Standardization of Metacognition in Creative Problem-Solving (MCPS) Scale. In EARLI 2023 Book of Abstracts : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. - Thessaloniki, Greece : EARLI.org, 2023, s. 345. Dostupné na internete: https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-110823.pdf Typ: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. The Role of Co-Regulation and Socially Shared Regulation in a Case Study of Beatles. In MIC Conference 2023: Book of Abstracts : Creative Cross-Pollinations. - Trieste, Italy : Marconi Institute for Creativity, 2023, s. 74. Dostupné na internete: https://www.mic-conference.org/book-of-abstracts-3/ Typ: GII
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila - NIETFELD, John L. The efect of a distributed metacognitive strategy intervention on reading comprehension. In Metacognition and Learning, 2023, vol. 18, issue 2, p. 405-424. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 1.07 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1556-1623. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11409-023-09334-1 Typ: ADCA
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Orientation Toward Intrinsic Motivation Mediates the Relationship Between Metacognition and Creativity. In Journal of creative behavior, 2023, vol. 57, no. 1, p. 6-16. (2022: 3.9 - IF, Q1 - JCR, 0.989 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0175. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jocb.558 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ADCA
  Citations:
  [1.1] JIANG, L. - YANG, C.L. - PI, Z.L. - LI, Y.P. - LIU, S.H. - YI, X.F. Individuals with High Metacognitive Ability Are Better at Divergent and Convergent Thinking. In JOURNAL OF INTELLIGENCE. AUG 2023, vol. 11, no. 8. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jintelligence11080162., Registrované v: WOS
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Do We Need Metacognition for Creativity? The Necessary Condition Analysis of Creative Metacognition. In EARLI 2023 Book of Abstracts : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. - Thessaloniki, Greece : EARLI.org, 2023, s. 236-237. Dostupné na internete: https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-110823.pdf Typ: GII
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Creative Problem-Solving in Essay Writing: A Mixed-Methods Study. In MIC Conference 2023: Book of Abstracts : Creative Cross-Pollinations. - Trieste, Italy : Marconi Institute for Creativity, 2023, s. 72. Dostupné na internete: https://www.mic-conference.org/book-of-abstracts-3/ Typ: GII
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Typ: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Role of Story Listening Comprehension in Early Literacy Skills. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, s. 63-82. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Conclusion: The Difficult Journey of the New Literacy Curriculum to Preschool Education: Promising Impacts and Future Perspectives. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 119-127. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: GII
Citation, reviews:
1.1Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2Citations in domestic publications registered in Scopus
*3Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5Reviews in foreign publications
6Reviews in domestic publications
7Art critiques – foreign
8Art critiques – domestic
9Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus