Životopis

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
Vyštudovala som psychológiu na FiF UK, gender studies na Central European University a doktorandské štúdium na FSEV UK. Pracovala som v rôznych mimovládnych organizáciách venujúcich sa ľudským právam a právam žien a ako výskumníčka v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Medzi moje výskumné záujmy patria témy súvisiace s rodovou rovnosťou, rodovo podmienené násilie, rodina a rodinné politiky. Prednášam politiky rodovej rovnosti na FSEV UK. Podieľala som sa na reprezentatívnom výskume o sexuálnom násilí na ženách (IVPR, Bratislava, 2017), realizovala výskum o doapde pandémie COVID-19 na ženy zažívajúce partnerské násilie (IVPR, Bratislava, 2021) a som spoluautorkou kapitoly o vzťahu matky a dieťaťa v kontexte partnerského násilia v knihe Responding to domestic violence. Emerging challenges for policies, practices and research in Europe (Jessica Kingsley Publishers, 2018).