Životopis

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka (momentálne na materskej dovolenke)
Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
Sociálna psychologička, v súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka a vedecká tajomníčka v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i. Medzi hlavné výskumné témy patria rodičovské a výchovné roly, náhradné rodičovstvo, postoje voči minoritám a ich začleňovanie. Je členkou domácich a medzinárodných riešiteľských kolektívov: v projektoch DJ Justice - PolRom a ENGAGE sa podieľala na výskume zmierňovania prejavov protirómskeho rasizmu; náhradné rodičovstvo skúma v projekte VEGA o rodinách s biologickými a nebiologickými vzťahmi; kvalitu života v partnerských vzťahoch rieši v projekte APVV. Je spoluautorkou monografii Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie (2021), Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti (2017), a viacerých článkov vo vedeckých či odborných časopisoch. Jej dizertačná práca sa zamerala na skúmanie rodičovskej a učiteľskej roly v školskom prostredí. Zahraničnú stáž absolvovala v roku 2018 na Strathclyde University, Glasgow (Centre for Excellence for Looked after Children in Scotland).