Publikácie

samostatná vedecká pracovníčka, členka vedeckej rady, výkonná redaktorka časopisu Human Affairs
Mgr. Kamila Urban, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

 • BRZIAK, Matúš - URBAN, Kamila. Self-regulated learning and phenomenology: An integrated model. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 20. ISBN 978-80-974522-5-4. (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: AFH
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. “I know my idea is original!” Creative metacognitive monitoring and regulation in kindergarten children. In Thinking Skills and Creativity, 2024, vol. 52, no. 101541, p. 1-11. (2023: 1.162 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1871-1871. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101541 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ADCA
 • URBAN, Kamila. Sebeřízené učení při přípravě na maturitu. In Česká televize edu. Dostupné na internete: https://edu.ceskatelevize.cz/pracovni-list/jak-na-maturitu-s-klidem/seberizene-uceni-zorganizuj-si-to.pdf Typ: GII
 • URBAN, Marek - DĚCHTĚRENKO, Filip - LUKAVSKÝ, Jiří - HRABALOVÁ, Veronika - SVACHA, Filip - BROM, Cyril - URBAN, Kamila. ChatGPT improves creative problem-solving performance in university students: An experimental study. In Computers and education, 2024, vol. 215, art. no. 105031. (2023: 3.651 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0360-1315. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105031 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DERAKHSHAN, A. - GHIASVAND, F. Is ChatGPT an evil or an angel for second language education and research? A phenomenographic study of research-active EFL teachers' perceptions. In INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS. ISSN 0802-6106, 2024 MAY 15 2024. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijal.12561, Registrované v: WOS
  [3.1] Charbonneau-Gowdy, P. - Cubric, M. - Dyer, R. - Pagano, A. - Pechenkina, K. - Söbke, H. - Spangenberger, P. EJEL Editorial 2024: The Allure of AI in Education. In ELECTRONIC JOURNAL OF E-LEARNING, Vol. 22, No. 5 (2024), pp 00-00, Dostupné na: https://doi.org/10.34190/ejel.22.5.3629
  [3.1] Haase, J. S. - HANEL, P. H. P. Artificial muses: Generative Artificial Intelligence Chatbots Have Risen to Human-Level Creativity. In JOURNAL OF CREATIVITY, Vol. 33, No. 3, 2023, article number 100066. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2023.100066
  [3.1] WANG, B. A Proactive System for Supporting Users in Interactions with Large Language Models. In CHIIR ’24: Proceedings of the 2024 ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction and Retrieval, 2024, p. 441–444. Dostupné na: https://doi.org/10.1145/3627508.3638325
  [3.1] ZHOU, T. - LI, S. Understanding user switch of information seeking: From search engines to generative AI. In JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE, First published online April 10, 2024. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09610006241244800