Projekty

samostatná vedecká pracovníčka, členka vedeckej rady, výkonná redaktorka časopisu Human Affairs
Mgr. Kamila Urban, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017