Vznik a poslanie centra

Centrum pedagogického výskumu SAV bolo zriadené 1. augusta 2011 a predstavuje novú etapu rozvoja základného pedagogického výskumu na pôde SAV. Výskumná činnosť centra sa bude orientovať na skúmanie fundamentálnych otázok výchovy a vzdelávania v kontexte súčasného spoločenskovedného poznania rozvíjaného na pôde filozofie, sociológie, psychológie a ďalších disciplín. Pedagogický výskum na Slovensku tak získava náležitú inštitucionálnu platformu, cez ktorú bude môcť zodpovednejšie vstupovať do medzinárodnej siete výskumov vzdelávania, ako aj do vedeckými argumentmi podloženej diskusie o otázkach vzdelávania v našich podmienkach.

V nadväznosti na doterajšie projekty v oblasti pedagogického výskumu realizované v rámci interdisciplinárneho zamerania ÚVSK SAV, v. v. i. sa aktivity centra v najbližšom období zamerajú na skúmanie:

 • Zmien v súčasnej kultúre a ich vplyvu na aktuálne transformácie školského detstva
 • Súčasnej vzdelávacej politiky na pozadí národnej a európskej tradície všeobecného vzdelávania
 • Širších súvislosti školskej socializácie, otázok fungovania mocenských štruktúr vo vzdelávaní, vplyvu ideológií na utváranie súčasného pedagogického diskurzu
 • Kultúrnej gramotnosti a jej projektovania v procese vzdelávania na báze kognitívno-psychologických a sociokultúrnych teórií gramotnosti
 • Hodnotenia kvality školy v národnom a medzinárodnom kontexte (analýzy medzinárodných rankingov vzdelávacích systémov a ich dopadov na školskú politiku)
 • Pedagogického diskurzu prostredníctvom konceptuálnych analýz súčasných pedagogických teórií a vedeckých škôl

V dlhodobejšom časovom horizonte možno očakávať, že:

 • Centrum prispeje k rozvíjaniu metodológie kvalitatívneho výskumu v pedagogických vedách s dôrazom na školskú etnografiu
 • Centrum vstúpi do medzinárodného dialógu o ideológiách vzdelávacích reforiem a ich dopadoch na žiacke populácie
 • Centrum vstúpi do dialógu o rizikových miestach ostatných reforiem vzdelávania u nás, aby sa vecne poukázalo na ich ilúzie, no najmä limity
 • Centrum sa stane vážnym hráčom aj v aréne školských politikov a ideológov vzdelávacieho systému
 • Centrum sa bude otvárať potenciálnej spolupráci s ďalšími výskumnými a vysokoškolskými inštitúciami a bude sa usilovať o zodpovednú pozíciu dominantného a reprezentačného pracoviska základného pedagogického výskumu v Slovenskej republike