Projekty

Názov: Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Program: APVV

Číslo projektu: APVV-19-0074

Akronym: ELD-ET

Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Žiadateľ: Ústav výskum sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Spolupracujúca organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy

Anotácia: Projekt reaguje na aktuálne trendy výskumu gramotnosti v súčasnej informačnej spoločnosti. Tie sa vyznačujú hľadaním nových komplexnejších modelov čitateľského správania v meniacom sa informačnom a mediálnom prostredí. V metodológii výskumov zameraných na skúmanie nových foriem čítania sa kladie dôraz na transdisciplinárnu spoluprácu, kombináciu overených metód s novými podstatne citlivejšími nástrojmi, pri súčasnom reflektovaní doterajšieho poznania, rozvíjaného na pôde psychologických, pedagogických, knižničných a informačných vied. Interdisciplinárny tím riešiteľov predkladaného projektu má snahu ukázať a empirickými dátami dokumentovať, že napriek narastajúcim požiadavkám a rozširujúcim sa kognitívnym nárokom na čítanie v prostredí IKT, zostáva podstata a väčšina kvalitatívnych parametrov čítania zachovaná. Ako taká je závislá od faktorov jazykovo a literárne podnetného prostredia v raných štádiách ontogenézy. Podnetnosť prostredia bude reprezentovaná úrovňou realizácie novej koncepcie jazykového vzdelávania (Zápotočná, Petrová, ŠVP, 2016) vo vybraných materských školách. Dlhodobé efekty programu sa budú sledovať na úrovni viacerých jazykovo-kognitívnych a metakognitívnych ukazovateľov ranej gramotnosti detí predškolského veku, a to tak v konfrontácii s referenčnými skupinami detí sledovaných v r. 2016-2019, ako aj v longitudinálnej perspektíve. Ich prediktívna validita vo vzťahu k porozumeniu textu, stratégiám čítania a informačného správania sa bude sledovať na identickej vzorke detí v školskom vzdelávaní.   Metóda sledovania očných pohybov bude slúžiť na sledovanie bezprostredných efektov rôznych foriem literárnej komunikácie  na kvalitu a intenzitu recepcie v predškolskom veku. Umožní presnejšiu diagnostiky sledovaných čitateľských výkonov v ďalších štádiách čitateľského vývinu, čitateľského a informačného správania v rozličných informačných prostrediach, s perspektívou ich využitia v oblasti intervencie do informačného správania v prostredí IKT.

Trvanie projektu: 01.07.2020 – 30.06.2024

Riešiteľský tím:

Ústav výskum sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

 • Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (vedúca riešiteľka projektu)
 • Mgr. Kamila Urban, PhD.
 • Doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy

 • PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. (zástupkyňa vedúcej projektu )
 • Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
 • Mgr. Katarína Buzová, PhD.
 • Mgr. Jakub Fázik, PhD.
 • Mgr. Annamária Brijaková (doktorandka)

Kontakt: olga.zapotocna@savba.sk

Vecný zámer projektu (pdf)


Názov: Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Program: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Urban Kamila PhD.

Anotácia: Projekt nadväzuje na výskumné aktivity spojené s implementáciou inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie. Cieľom projektu je sledovanie dlhodobých efektov novej koncepcie predprimárneho jazykového vzdelávania na vývin viacerých indikátorov jazykových schopností. V centre pozornosti budú jazykovo-kognitívne prekurzory úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti v interakcii s nonkognitívnymi faktormi, sledované v kontinuite od predškolského po mladší školský vek so špecifickým zameraním na viaceré charakteristiky a parametre kvality intervencie v prostredí rodiny a materskej školy. Tie budú v projekte reprezentované úrovňou implementácie ŠVP, socio-ekonomickým statusom rodiny, modelovaním kognitívne, metakognitívne a nonkognitívne stimulujúceho on-line prostredia adaptáciou existujúcich modulov. Metodologicky sa v projekte uplatnia komparácie špecifických výskumných vzoriek s viacerými referenčnými skupinami sledovanými v r. 2016-2019. Skúmanie dlhodobých efektov socioekonomického statusu rodiny bude doplnené o sekundárne analýzy relevantných dát z projektov PIRLS a PISA v spolupráci s NÚCEM. 

Trvanie projektu: 1.1.2021 – 31.12.2024

Riešiteľský tím:

 • Mgr. Kamila Urban, PhD. (vedúca riešiteľka projektu)
 • Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
 • Doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Kontakt: kamila.urban@savba.sk