Zverejnili sme témy na doktorandské štúdium na rok 2023!

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV, v. v. i.

Pred podaním prihlášky na FSEV UK (termín 30. apríl 2023) odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku.

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia majú zabezpečené trojročné štipendium vo výške 915,50 €/mesiac (1 066,00 €/mesiac po absolvovaní dizertačnej skúšky).

Pozrite si podmienky prijímacieho konania na FSEV UK a smernicu o organizácii doktorandského štúdia Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Témy dizertačných prác na ak. rok 2023/2024 vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV, v. v. i.:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. / bianchi@savba.sk

  • Extimácia pri rozvoji zdravej intimity

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. / barbara.lasticova@savba.sk

  • Solidarita v kontexte spoločenských kríz

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. / luksik@savba.sk

  • Úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti   

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. / miroslav.popper@savba.sk

  • Medzietnické rodiny a well-being

Mgr. Kamila Urban, PhD. / kamila.urban@savba.sk

  • Využitie fenomenologických rozhovorov na prehĺbenie porozumenia  autoregulovaného učenia
  • Rola metakognície v sociálnom usudzovaní

Podrobné zadania tém na ak. rok 2023/2024 najdete tu.