Zverejnili sme témy na doktorandské štúdium na rok 2022!

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV, v. v. i.

Pred podaním prihlášky na FSEV UK (termín 30. apríl 2022) odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku.

Pozrite si podmienky prijímacieho konania na FSEV UK tu.

Podrobné zadania tém na ak. rok 2022/2023 najdete tu.

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia majú zabezpečené trojročné štipendium vo výške 807 EUR/mesiac (940 EUR/mesiac po absolvovaní dizertačnej skúšky).

Témy dizertačných prác na ak. rok 2022/2023 vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV, v. v. i.:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. / bianchi@savba.sk

  • Coping with the gender unequal world

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. / barbara.lasticova@savba.sk

  • The interplay of cognitive and metacognitive processes in self regulated learning
  • The role of metacognition in problem solving
  • Solidarita v medziskupinovom kontexte

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. / luksik@savba.sk

  • Úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti – vplyv rodinného prostredia

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. /miroslav.popper@savba.sk

  • Well-being členov domácnosti v “zmiešaných” rodinách

Viac informácii: