Životopis

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.
VZDELANIE

Doktorandské štúdium v odbore psychológia zdravia
Univerzita Komenského v Bratislave | Sept. 2018 - Aug. 2022
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave.

Erasmus+ mobilita
Viedenská Univerzita | Sept. 2017 - Mar. 2018
Faculty of Philosophy and Education (MEi:CogSci).

Magisterské štúdium v odbore Kognitívna veda
Univerzita Komenského v Bratislave | Sept. 2016 - Feb. 2019
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky, štúdijný program v rámci konzorcia Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science (MEi:CogSci), prospela s vyznamenaním.

Erasmus+ mobilita
Univerzita vo Varšave | Sept. 2015 - Feb. 2016
Faculty of Psychology - Warsaw International Studies in Psychology (WISP).

Bakalárske a magisterské štúdium v odbore Sociálna a pracovná psychológia
Univerzita Komenského v Bratislave | Sept. 2012 - Aug. 2017
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Katedra aplikovanej psychológie, prospela s vyznamenaním.
Cena dekana za vynikajúce plnenie štúdijných povinností. Štipendista vlády Slovenskej republiky.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. | Sept. 2022 - trvá

Odborná asistentka
Univerzita Komenského | Sept. 2022 - trvá
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky, Centrum pre kognitívnu vedu.

Stážista v oddelení Advocacy
Nadácia Habitat for Humanity International | Nov. 2017 - Sept. 2018

Brigádnik na vedeckom projekte
Slovenská akadémia vied | May 2017 - Aug. 2017
Ústav merania SAV, BCI-RAS – Rozhranie mozog- počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu.