Projekty

riaditeľka
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Ambasádori sociálnej psychológie EASP
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
 • Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2018 – 31. 8. 2021
 • Politickí lídri a volebné správanie
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019
 • Kultúrne vzorce rozširovania Európy (5. RP EU)
  Program: 5RP
  Doba trvania: 1. 9. 2003 – 31. 8. 2006

Národné

Aktuálne
 • Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - UVSK SAV, v. v. i._1
  Program: Plán obnovy EÚ
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Nové médiá ako nástroj rozvoja demokracie? Zmapovanie súčasného stavu a potenciálu občianskej participácie online na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Intimita a normativita v kontexte občianstva
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Národ ako sociálna kategória a naratívna konštrukcia: prípad Slovenska (1989-2004)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008