Projekty

samostatný vedecký pracovník IIa
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2018 – 31. 8. 2021
 • Občianska viacúrovňová konzultácia Horizontu 2020
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 6. 2015 – 30. 4. 2018

Národné

Aktuálne
 • Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 • Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Intimita a normativita v kontexte občianstva
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • GENDER MAINSTREAMING NA PRACOVISKÁCH REPRODUKČNÉHO ZDRAVIA
  Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
  Doba trvania: 1. 7. 2005 – 30. 9. 2008
 • Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obetí obchodovania s ľuďmi na trh práce a do spoločnosti
  Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
  Doba trvania: 1. 7. 2005 – 30. 9. 2008