Voľby do Správnej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Oznámenie o konaní voľby na funkciu člena/členky správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Vedecká rada Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. oznamuje konanie volieb členov/členiek správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

Lehota na predloženie kandidatúry: do 28. januára 2022, 12.00 hod.

Zoznam predkladaných dokladov:
–    Prihláška podpísaná kandidátom/kandidátkou.
–    Prezentácia predstavy kandidáta/kandidátky o jeho/jej pôsobení v správnej rade v. v. i.
–    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Spôsob predloženia dokladov: dokumenty doručiť v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej rady organizácie (miroslav.popper@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Termín konania pohovoru a voľby: 31. januára 2022, od 10:00 hod., na on-line zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek vedeckej rady organizácie.

Podľa Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie a jeho Dodatkov č. 1 a 2, voľba prebehne on-line a bude sa konať ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi/kandidátkami.

Zoznam oprávnených voličov podľa § 23 ods. 2 zákona 243/2017 o v. v. i. k dátumu 10.1.2022 (pdf)

Pozvánka na videokonferenčné zhromaždenie zamestnancov a zamestnankýň ÚVSK SAV, v. v. i.

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
predseda Vedeckej rady ÚVSK SAV, v. v. i.