Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Peter Šebáň
VZDELANIE
Doktorandské štúdium v odbore všeobecná a experimentálna psychológia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sept. 2020 - trvá

Erasmus+ mobilita
Viedenská Univerzita | Sept. 2019 - Júl 2020
Faculty of Philosophy and Education (MEi:CogSci).

Magisterské štúdium v odbore Kognitívna veda
Univerzita Komenského v Bratislave | Sept. 2018 - Aug. 2020
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky, štúdijný program v rámci konzorcia Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science (MEi:CogSci).

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Vedecký pracovník
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. | Sept. 2023 - trvá

Vedecký pracovník
Psychologický ústav AVČR, v. v. i. | Jún 2022 - trvá