Projekty

samostatná vedecká pracovníčka IIA
Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • EU Kids Online: Enhancing Knowledge Regarding European Children\'s Use, Risk and Safety Online
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
 • Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Národné

Aktuálne
 • Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe,
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Nové médiá ako nástroj rozvoja demokracie? Zmapovanie súčasného stavu a potenciálu občianskej participácie online na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 • Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010