Projekty

samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Národné

Aktuálne
 • Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Konceptuálna a metodická podpora tvorby školských vzdelávacích programov
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Skúmanie možnosti aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Diskurzívna a nediskurzívna prax školy pri formovaní základného vzdelania
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008