Zverejnili sme témy na doktorandské štúdium na rok 2024!

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV, v. v. i.

Garantka štud. programu na FSEV UK: Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, CSc.

Garant SAV: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

DÁTUMY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

  • pre prvé kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2024
  • pre druhé kolo prijímacieho konania do 15. augusta 2024

Pred podaním prihlášky odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku, ktorí danú tému vypísali, v záujme vypracovania kvalitného projektu dizertačnej práce.

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia majú zabezpečené trojročné štipendium vo výške 1 025,00 €/mesiac (1 194,00 €/mesiac po absolvovaní dizertačnej skúšky).

Pozrite si podmienky prijímacieho konania na FSEV UK a smernicu o organizácii doktorandského štúdia Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Témy dizertačných prác na ak. rok 2024/2025 vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV, v. v. i.:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. / bianchi@savba.sk

  • Extimácia pri rozvoji zdravej intimity
  • Individuálne zvládanie r odovej rovnosti a psychologické zdravie žien

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. / barbara.lasticova@savba.sk

  • Úloha sociálnych noriem, medziskupinového kontaktu a sociálnych identít pri formovaní solidarity v prospech znevýhodnených skupín

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. / miroslav.popper@savba.sk

  • Aktérstvo a reziliencia jednorodičovských slovenských rodín
  • Aktérstvo a reziliencia jednorodičovských ukrajinských rodín žijúcich na Slovensku

Mgr. Kamila Urban, PhD. / kamila.urban@savba.sk

  • Metakognitívna intervencia zameraná na zlepšenie komplexného riešenia problémov

Podrobné zadania tém na ak. rok 2024/2025 najdete tu.