Zuzana Petrová: Príbehy v rozvíjaní a posudzovaní ranej gramotnosti detí

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Príbehy v rozvíjaní a posudzovaní ranej gramotnosti detí „, na ktorom naša kolegyňa Zuzana Petrová predstaví problematiku čítania a spôsoby ako príbehy rozvíjajú gramotnosť detí. Seminár vznikol vďaka projektu APVV „Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti“.

Prihlasovanie:

Seminár sa uskutoční online dňa 14.6.2021 o 14:00. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/ctQuasDPnPXXK2Vj7

V deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Názov: Príbehy v rozvíjaní a posudzovaní ranej gramotnosti detí

Autorka: doc., PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta TU

Naratívne schopnosti dieťaťa sú predmetom intenzívneho skúmania v rámci viacerých vedných disciplín. V oblasti vzdelávania detí v predškolskom veku je spoločné čítanie príbehov prostriedkom, ako vtiahnuť do sveta písanej reči a písanej kultúry deti v čase, kedy ešte nevedia samostatne čítať. Úvodná časť semináru bude venovaná analýze toho, ako čítanie príbehov obohacuje dieťa v oblastiach dôležitých pre vývin jeho ranej gramotnosti. A tiež tomu, v akej podobe je táto oblasť zastúpená v národnom kurikule pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Následne sa budeme venovať možnostiam diagnostiky naratívnych schopností detí, ako indikátora špecifických jazykových schopností a poznania štruktúry príbehu, ktoré sú zaujímavé pre posúdenie úrovne ranej gramotnosti detí a pripravenosti dieťaťa na výučbu čítania. V nadväznosti na to budeme prezentovať výsledky výskumu využívajúceho metódu rozprávania vlastného príbehu na základe ilustrovanej predlohy. Prostredníctvom analýzy viacerých ukazovateľov mikroštruktúry (celkový počet slov, počet jedinečných slov) a makroštruktúry príbehu (globálna štruktúra príbehu, analýza komponentov príbehu) objasníme profil naratívnych schopností detí na konci dochádzky do materskej školy a ich vzťah k vybraným ukazovateľom ranej gramotnosti detí.