Svet potrebuje vedu. Veda potrebuje ženy

Od roku 2015 je 11. február Medzinárodným dňom žien a dievčat vo vede. Má za cieľ pripomínať rovnosť vo vede a zviditeľňovanie žien. Rodová rovnosť vo vede prispieva k rozmanitosti vo výskume a prinášaniu nových perspektív, z ktorých profitujú všetci. To, že je relevantnou témou aj pre Slovenskú akadémiu vied, zviditeľnil realizovaný rodový audit, ktorý poukázal na viaceré medzery v tejto oblasti.

Pred rokom prijalo Predsedníctvo SAV Plán rodovej rovnosti, ktorý priniesol viaceré možnosti ich riešenia. Ako sa ukázalo, tento plán bol príliš ambiciózny na to, aby sa mohol naplniť v priebehu jedného roka. Aj to viedlo k predĺženiu jeho trvania do roku 2024.

Viaceré aktivity z plánu sa však podarilo naplniť už počas prvého roka vďaka členom a členkám Komisie SAV pre rovnosť príležitostí, Predsedníctva SAV a s podporou projektu H2020 ATHENA realizovanom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Vo výročných správach pribudla kapitola o rodovej rovnosti, ktorá umožňuje mapovať aktivity ústavov a rodový výskum na SAV. V súčinnosti projektu H2020 ATHENA a Komisie SAV pre rovnosť príležitostí sa organizovala séria školení na rôzne témy súvisiace s rodovou rovnosťou, ktoré absolvovalo 139 účastníčok a účastníkov.

Najviditeľnejšie zmeny sa však udiali v oblasti zosúlaďovania pracovného a súkromného života. Vedecké granty udeľované v rámci SAV, ako sú VEGA alebo Fond Štefana Schwarza sa upravili tak, aby zohľadňovali prípadnú rodičovskú dovolenku riešiteliek a riešiteľov s tým, že ich trvanie sa predĺži o toto obdobie. Momentálne je po prvý raz vyhlásená nová návratová projektová schéma SAV pre rodičov po ukončení rodičovskej dovolenky. Schéma má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok a pracovníkov do vedeckého života.

Komisia pre rovnosť príležitostí pripravuje aj ďalšie opatrenia v oblasti rodovo podmieneného obťažovania a pripravuje manuál používania rodovo citlivého jazyka v inštitucionálnych dokumentoch. Ďalšou agendou, ktorá sa vyvíja, je oblasť rovnosti príležitostí pri prijímaní do zamestnania a v kariérnom postupe.

Monitoring plnenia Plánu rodovej rovnosti sa realizuje v rámci projektu H2020 ATHENA, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

Text: Zuzana Očenášová, ÚVSK SAV, v. v. i.