Pripomíname si Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015, sa každoročne oslavuje 11. februára. Má pripomínať, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a je potrebné ich v tom podporiť. Slovenská akadémia vied sa ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku prihlásila k presadzovaniu rodovej rovnosti a na konci roku 2021 prijala Plán rodovej rovnosti, ktorým nastavila zásady rodovej rovnosti. Vo februári 2024 vyhlásila už tretiu výzvu návratovej projektovej schémy určenú rodičom, ktorí sa vracajú z materskej alebo rodičovskej dovolenky.

V rámci projektu Athena, na ktorom pracuje Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., od februára 2021, sa nedávno v rámci rodového auditu uskutočnil zamestnanecký prieskum, ktorý priniesol viacero zaujímavých zistení. „Najčastejšie uvádzanými prekážkami kariérneho postupu žien boli časové obmedzenia súvisiace so zosúladením rodinného a pracovného života (56 %),“ dokladuje Zuzana Očenášová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.  „Až 75 % opýtaných (85 % žien a 64 % mužov) súhlasí s tým, že muži sa vo výskume zvyčajne presadzujú oveľa rýchlejšie v čase, keď ženy majú malé deti. To sa ukázalo aj pri odpovediach týkajúcich sa aspektov a vlastností súkromného života, ktoré majú pozitívny alebo negatívny vplyv na kariéru v SAV.“ Z odpovedí jednoznačne vyplynulo, že za najväčší negatívny vplyv sa vníma akákoľvek rodičovská dovolenka (59 %), v menšej miere je to vplyv zdravotného postihnutia a vyššieho veku, ako je priemer v odbore. Ako najviac hodnotené pozitívne aspekty ovplyvňujúce kariéru sa ukázalo mať podporujúcu rodinu a/alebo partnera/ku (83 %) a nemať deti alebo iné opatrovateľské povinnosti (61 %). K pozitívnym aspektom patrí aj možnosť mobility.

Materská a rodičovská dovolenka aj následná starostlivosť o deti sú podľa prieskumu stále vnímané ako najväčšie prekážky v kariérnom postupe žien aj v kvalitatívnej časti prieskumu. Ženy počas materskej a rodičovskej dovolenky na istý čas vypadnú z vedeckého procesu, čo sa neskôr odráža na nedostatku výsledkov a publikácií, uvádza projekt Athena. Práve v snahe predísť týmto negatívnym vplyvom vyhlásilo Predsedníctvo SAV už tretiu výzvu návratovej projektovej schémy pre rodičov vracajúcich sa z materskej či rodičovskej dovolenky.

Výsledky prieskumu v rámci projektu Athena potvrdzujú aj výpovede troch vedkýň ústavov SAV, ktoré okrem toho, že zvládajú svoju výskumnú činnosť a „zamestnanie“ matky, získali grant z návratovej projektovej schémy SAV na svoj nový projekt.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Grafika: Natália Feriančeková