Oznámenie o konaní volieb do Vedeckej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Oznámenie o konaní volieb do Vedeckej rady Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. na funkčné obdobie 24. 4. 2024 – 23. 4. 2029.

Názov a sídlo organizácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Špecifikácia funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou

Vedecká rada ÚVSK SAV, v. v. i. má 5 členov a členiek, z toho 3 interných, a 2 externých. Voľbou sa obsadzuje všetkých 5 miest.

O členstvo vo Vedeckej rade sa môžu uchádzať osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené
v Zákone 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a vo Volebnom a nominačnom poriadku na člena Vedeckej rady ÚVSK SAV

Obsah, forma, spôsob predloženia a lehotu na predloženie kandidatúry

Uchádzači a uchádzačky na funkciu externých členov a členiek Vedeckej rady ÚVSK SAV, v. v. i. predložia dokumenty špecifikované v bode e) v elektronickej forme e-mailom na adresu Sekretariátu ÚVSK SAV, v. v. i. uvsk@savba.sk do štvrtka 18. 4. 2024 do polnoci, v predmete mailu uveďte “Voľby do Vedeckej rady ÚVSK SAV”.

Miesto/miesta a čas konania voľby

Pondelok 22. 4. 2024 o 13:30, ÚVSK SAV, Dúbravská cesta 9, voľba prebehne tajne elektronickým hlasovaním prostredníctvom a-doodle.

Zoznam dokladov, ktoré kandidát bude musieť predložiť

  • Prihláška podpísaná kandidátom resp. kandidátkou
  • Vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Štrukturovaný životopis s linkom na zoznam publikácií, ktorých je spoluautorom/kou.

Spôsob, akým kandidáti môžu predložiť povinne predkladané doklady za účelom ich zverejnenia

Kandidáti a kandidátky predložia povinne predkladané doklady výlučne v elektronickej forme (formát pdf) e-mailom na uvsk@savba.sk.

Miesto/miesta a čas konania pohovoru s kandidátmi na členov vedeckej rady

Pohovor s kandidátmi a kandidátkami, na ktorom ústne odprezentujú svoju predstavu o pôsobení vo vedeckej rade, sa uskutoční v pondelok 22. 4. 2024 o 13:30 na ÚVSK SAV, Dúbravská cesta 9 (interní kandidáti a kandidátky), resp. cez zoom (externí kandidáti a kandidátky). Link na zoom bude zaslaný po uzávierke prihlášok.

Zoznam oprávnených voličov a voličiek

Oznámenie o konaní volieb