Projekty

emeritná vedecká pracovníčka
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.

Národné

Ukončené
 • Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Možnosti psychologie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008