O čítaní a jeho význame pre deti

Čítanie je každodennou súčasťou nášho života. Čítame, lebo chceme získať informácie, poznatky, komunikovať, tráviť príjemne voľný čas. Dokonca aj deti, ktoré ešte nevedia čítať samé a príbehy zdieľajú pri spoločnom čítaní s druhými, sú prostredníctvom čítania kníh obohacované v mnohých ohľadoch. Rozvíjajú si svoju predstavivosť a zvedavosť; učia sa rozlišovať, čo je skutočné a čo skutočné nie je; rozširujú si svoje poznanie v oblastiach, ktoré sú im známe; oboznamujú sa so situáciami, pocitmi a problémami, s ktorými sa nemali možnosť stretnúť priamo; prehlbujú si svoje sociálne a komunikačné kompetencie. Navyše, spoločné čítanie kníh je pre deti a ich rodičov príjemným spôsobom, ako spolu tráviť čas a prehlbovať svoj vzťah.

Podpora čítania a gramotnosti v materských školách

V roku 2016 prebehla na Slovensku reforma predprimárneho vzdelávania, ktorá bola v oblasti rozvíjania gramotnosti postavená na množstve výskumov, ktoré bohato dokumentovali, že práve prostredníctvom spoločného čítania kníh deti získavajú skúsenosti, poznanie a schopnosti v mnohých oblastiach dôležitých pre školu aj ich mentálne zdravie. Učiteľkám bolo preto odporučené, aby v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít pravidelne pracovali s textami rôznych typov a žánrov od rozprávok cez básničky a riekanky až po recepty a manuály. Tým deťom umožnia stretávať sa s čítaním prirodzeným spôsobom, tak ako ho využívame my – dospelí. Učiť sa byť gramotným predsa nemusí byť vysiľujúci dril, hrbenie sa nad šlabikárom a písankou. Navyše, nemusí sa začať až v prvom ročníku základnej školy. Môže mať podobu hier, v ktorých deti využívajú rôzne objekty gramotnosti (perá, ceruzky, knihy, rôzne formy textov – časopisy, letáky, katalógy atď.). Alebo môže mať podobu spoločného čítania kníh (či už príbehov, alebo informačno-náučných textov, krátkych literárnych útvarov a pod.). Rozhovory pred, počas a po spoločnom čítaní príbehov deti pozvú do spoločného premýšľania nad dejom, konaním postáv, o ich prežívaní, o tom, ako súvisia so skúsenosťami a predpokladmi detí. Sú tiež podnetom pre kladenie si otázok o sebe, o druhých, o svete okolo nás. Ale aj pozvaním do spoločného prežívania príbehu napríklad spojeného so skúsenosťou, že čítanie kníh je vhodným prostriedkom na oddych a relaxáciu či získavanie poznania. Podľa očakávaní sa takáto skúsenosť má premietnuť do rozvoja rečových schopností detí, do dôležitých ukazovateľov gramotnosti (ako používať knihu, čo to znamená čítať text, porozumenia čítaného textu, slovnej zásoby, prípadne aj poznania a písmen) či pozitívneho vzťahu a postoja k čítaniu, učeniu a vzdelávaniu.          

Gramotnosť detí na konci dochádzky do materskej školy  

Viaceré z týchto ukazovateľov sledujeme aj ako súčasť výskumných projektov VEGA a APVV v Centre pedagogického výskumu pri Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. (v tíme v zložení O. Zápotočná, Z. Petrová a K. Urban). V pravidelných intervaloch zisťujeme, ako materské školy na Slovensku realizujú svoje programy podpory gramotnosti detí a s akými skúsenosťami s gramotnosťou opúšťajú deti materské školy pred vstupom do základnej školy. Naše výskumy ukazujú, že snaha materských škôl, ktoré v oblasti rozvíjania gramotnosti stavili na prax bohatú na systematické a z hľadiska podoby rôznorodé využívanie textov (či už s využitím kníh, časopisov, alebo iných zdrojov) v podobe spoločného čítania alebo hrových aktivít (za účelom rozvíjania gramotnosti aj naprieč vzdelávacími oblasťami), prináša svoje výsledky. Deti, ktoré navštevujú materské školy s takýmto programom, vykazujú na konci dochádzky do materskej školy lepšie výsledky v oblasti porozumenia textu (najmä chápaní širších súvislostí obsahu textu, v ktorých využívajú svoje skúsenosti, vedomosti a predstavy) a svoje skúsenosti s knihami a príbehmi v nich zúročujú pri tvorení vlastných príbehov. Oba tieto ukazovatele sú dôležitým indikátorom rozvoja gramotnosti a je možné na základe nich predpokladať aj lepšie výsledky detí v tejto oblasti na základnej škole.

Tieto výsledky prinášajú trochu optimizmu do ďalšieho rozvoja predprimárneho vzdelávania. Dávajú nádej, že pokiaľ materské školy pristúpia k vytváraniu gramotne podnetného prostredia, v ktorom sa aktivity sústredia na spoločné čítanie kníh, rozhovory o nich, na ich poznávanie, tak deti na vstup do základnej školy nielenže lepšie pripravia, ale aj proces tejto prípravy bude pre deti prirodzenejší a zaujímavejší. V každom prípade môžu byť tieto výsledky aj povzbudením pre rodičov, aby pri spoločných aktivitách s deťmi siahli po knihách a ponorili sa do ich čítania spoločne. Ide totiž o aktivitu, ktorá môže byť podnetná a príjemná v aktuálnom čase a užitočná v budúcom čase.         

Text: Zuzana Petrová, ÚVSK SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Jonathan Borba

APVV-19-0074 ELD-ET – Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti    

VEGA 2/0026/21 Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní