Nová príručka: Príbehmi proti predsudkom 2 – Využitie literárnej fikcie vo vzdelávaní

Pre učiteľov a učiteľky sme pripravili novú príručku, ktorá približuje, ako literárna fikcia v podobe príbehov mladých ľudí môže pomôcť pri zmierňovaní predsudkov.

Sociálno-psychologické výskumy totiž ukazujú, že príbehy, z ktorých sa dozvedáme o kontakte člena jednej sociálnej skupiny s členom inej skupiny, prispievajú k zmene predpojatých postojov. Pritom zmiernenie predsudkov voči jednej konkrétnej skupine môže viesť k zmene postojov aj voči ďalším skupinám, ktoré v príbehu neboli priamo spomenuté. Práve príbehy Harryho Pottera sú príkladom literárnej fikcie, kde marginalizované skupiny čarodejníckeho sveta nie sú totožné so sociálnymi skupinami v našom svete. Napriek tomu výskumy ukazujú, že vytvorenie pozitívnych postojov voči stigmatizovaným menšinám vo fiktívnom svete Harryho Pottera sa môže zovšeobecniť aj voči menšinám v reálnom svete (Oľhová a kol., 2023; Vezzali a kol., 2015). Navyše, na rozdiel od príbehov písaných pre výskumné účely intervencií na zmierňovanie predsudkov sa jedná o pútavé a obľúbené príbehy pre deti a mládež.

Hlavným cieľom projektu APVV 14-0531 „Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach“ bolo vytvoriť a experimentálne otestovať vzdelávacie nástroje, ktoré sú založené na rovesníckych príbehoch (reálnych i fiktívnych) a ich cieľom je zmierniť predsudky voči Rómom a iným stigmatizovaným minoritám. V rámci projektu boli vyvinuté aktivity a manuály na prácu s textom, ktoré učiteľom a učiteľkám na druhom stupni základných škôl môžu pomôcť pracovať na zlepšovaní medziľudských vzťahov, predovšetkým pokiaľ ide o vzťahy detí k rôznym menšinám. Tento manuál pracuje s literárnou fikciou a slúži ako zdroj nepriameho kontaktu – je určený primárne žiakom a žiačkam, ktorí v každodennom živote nemajú častý priamy kontakt s rôznymi minoritami v našej spoločnosti. Intervencie nepriameho kontaktu slúžia ako pozitívny prípravný krok pre neskorší priamy kontakt.

Manuál je k dispozícii tu.

Táto publikácia vznikla v spolupráci nasledujúcich inštitúcií: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave a Nadácia Milana Šimečku. Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0531.