Hľadáme nového kolegu/kolegyňu!

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV je popredným vedeckým pracoviskom na Slovensku, so zameraním najmä na sociálnu a pedagogickú psychológiu.

Prijmeme vedeckého pracovníka/pracovníčku, s nástupom od septembra 2022 (resp. podľa dohody), na dobu určitú najviac 5 rokov, s možnosťou predĺženia (aj v závislosti od projektového financovania). Podmienkou prijatia je, aby uchádzač/ka mal/a dosiahnutý titul PhD. v odbore psychológia alebo príbuzných spoločensko-vedných odboroch, respektíve bol/a krátko pred obhajobou dizertačnej práce. Hľadáme primárne kolegov a kolegyne so záujmom o výskumnú problematiku medziskupinových vzťahov, rodiny a rodičovstva, partnerských vzťahov a sexuality, resp. kognitívnej psychológie aplikovanej do oblasti vzdelávania a gramotnosti.

Úspešný uchádzač/ka by mal/a ovládať pokročilé matematicko-štatistické metódy. Takisto by mal/a mať priekaznú vedeckú publikačnú činnosť, vrátane výstupov v časopisoch evidovaných v databázach WOS/Scopus a výstupov v anglickom jazyku. Skúsenosti zo  zahraničných výskumných pobytov sú výhodou. Potrebné je ovládanie angličtiny na úrovni minimálne B2. Ovládanie ďalších cudzích jazykov je vítané. Predpokladá sa aj spôsobilosť samostatne vedecky pracovať a tiež schopnosť pracovať vo vedeckom tíme. Skúsenosti s prípravou grantových prihlášok do domácich a medzinárodných vedeckých agentúr sú výhodou.

Štruktúrovaný životopis vo formáte Europass, zoznam publikácií a motivačný list posielajte na sekretariát ÚVSK SAV (uvsk@savba.sk) do 31. júla 2022. Budeme radi, ak nám k nim pripojíte aj referencie od vašich bývalých zamestnávateľov/iek či školiteľov/iek. Predpokladaný termín konkurzu je v týždni okolo 24. augusta 2022.

Nástupný hrubý mesačný plat bude stanovený podľa prílohy č. 3 NV SR z júna 2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od kvalifikácie a dĺžky praxe (v platovej triede 9 je to min 1111,50 EUR a max 1517 EUR).

V prípade otázok kontaktuje Dr. Barbaru Lášticovú na adrese barbara.lasticova@savba.sk.