Publications

vedecká pracovníčka (currently on maternity leave)
Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • HARGAŠOVÁ, Lucia - ŠUĽOVÁ, Mária. Manželstvo ako prežitok alebo ideálna forma rodičovstva? Postoje voči rodičovským konšteláciám na Slovensku. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 34. ISBN 978-80-974522-5-4. (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: AFH
  • KALLOVÁ, Nikola - HARGAŠOVÁ, Lucia. All Is Well in Moderation: Perspectives of Young Adults on Positive and Negative Factors Influencing the Quality of Romantic Relationships. In Interpersona : An International Journal on Personal Relationships, 2024, vol. 18, no. 1, pp. 21-39. (2023: 0.295 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1981-6472. Dostupné na: https://doi.org/10.5964/ijpr.10389 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADMB