News

Recent publications

Vložte názov
Vložte názov
Vložte názov
Vložte názov
Figurations of Human Subjectivity
Akademický svet a jeho problémy
Akademický svet a jeho tradície
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti.jpg

Projects

Social networks