Školská pedagogika

odbor 1.1.4 Pedagogika

Garant štud. programu na PdF TU:prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Garantka SAV:prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Stupeň štúdia:tretí (PhD.)
Forma a dĺžka štúdia:denná (tri roky), externá (päť rokov)
Udeľovaný vedecko-akad. titul:Philosophiae doctor (PhD.)

Študijný program bol akreditovaný ako spoločný program Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i..

Zameranie študijného programu a profilácia absolventov

Školská pedagogika je stabilnou a relevantnou súčasťou vedeckého myslenia v oblasti pedagogiky, ktorá na rôznych úrovniach všeobecnosti pokrýva celú širokú problematiku školského vzdelávania bez ohraničovania konkrétnymi vzdelávacími stupňami, ako ich vymedzujú diferencované štruktúry školských systémov. Študijný program Školskej pedagogiky je koncepčne vystavaný na vedeckom poznaní týkajúcom sa školy, školských systémov, didaktického myslenia a výskumu tak, že pokrýva celú sieť poznatkov reprezentujúcich špecifickú oblasť súčasného poznania o škole, školskom vzdelávaní, jej externých kontextov a vnútorných aktivít.

Absolventi takto koncipovaného programu budú pripravení na vedeckú prácu v oblasti školskej pedagogiky. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť študentom teoretickú prípravu a metodologickú výbavu, ktorá im umožní vnímať školu a školské vzdelávanie ako relevantný priestor pedagogického poznávania a predmet interdisciplinárneho výskumu. Súčasne s tým budú absolventi pripravení podieľať sa (metodicky, vývojovo i koncepčne) na zlepšovaní činnosti škôl na všetkých stupňoch vzdelávania, najmä však v rámci tzv. regionálneho školstva. Štúdium im poskytne dostatočne teoreticky fundované poznanie školy v mnoho-disciplinárnom pohľade, aby dôkladne chápali školu a školské vzdelávanie prostredníctvom filozofických, sociologických, politických i samotných pedagogických pojmov a náhľadov. Získajú dostatočný základ tak pre kritické čítanie školsko-politického rozhodovania, ako aj pre rozhodovania na úrovni aplikácie školskej politiky i didaktického výskumu v konkrétnej činnosti škôl, najmä na poli tvorby a vyhodnocovania pedagogickej práce školy ako celku.

Štúdium školskej pedagogiky v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania umožni profilovať absolventov, ktorí sa môžu etablovať v rozličných pozíciách, ako vedecko-výskumní pracovníci v rezorte školstva, vysokoškolskí pedagógovia najmä pre prípravu učiteľov, no súčasne aj ako dobre pripravení odborníci pre samotnú školskú prax, ktorá si už v krátkej dobe vyžiada vysokošpecializovanú kvalifikáciu potrebnú pre prípravu kvalitných školských vzdelávacích programov, vlastných a diferencovaných vzdelávacích projektov, ktorých význam pre rozvoj školského systému podčiarkuje súčasná školská politika. Študijný program treba súčasne vnímať ako súčasť systému kariérneho rozvoja učiteľov a pedagogických zamestnancov, kde sa za najvyšší kvalifikačný a odborný profil považujú práve spôsobilosti, na ktorých formovanie je v oblasti školského vzdelávania zameraný práve tento študijný program školskej pedagogiky. Absolventi študijného programu školskej pedagogiky tak môžu vo významnej miere prispieť k teoretickému rozvoju školskej pedagogiky ako disciplíny pedagogického myslenia, rovnako však môžu napomôcť školskej praxi tak, že dokážu korektne uplatniť požiadavky školskej politiky do rozvojového diania konkrétnych škôl či školských regiónov.

Spôsob výberu uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie magisterského vzdelania v študijnom programe zo skupiny študijných odborov učiteľstva, vychovávateľstva a pedagogických vied. O štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi ďalších súvisiacich študijných odborov (napr. filozofia, psychológia, sociológia), ak dostatočne preukážu existujúcu súvislosť ich doterajšieho profesijného záujmu s oblasťou pedagogiky a vzdelávania (napr. doterajšia publikačná činnosť či profesijná prax). Súčasťou prijímacieho konania je:

  • overenie jazykových zručností vo svetových jazykoch
  • overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii
  • overenie študijných spôsobilostí a znalostí v odbore

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium, témach dizertačných prác a termíne uzávierky prihlášok zverejňuje dekanát Pedagogickej fakulty TU v Trnave v priebehu letného semestra každého akademického roka.